ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT CITI PAYLITE
CITI PAYLITE 0% EQUAL PAYMENT PLAN ONLINE APPLICATION FORM

Lưu ý: Chủ Thẻ Chính vui lòng hoàn tất yêu cầu đăng ký sau khi giao dịch được thực hiện thành công (một yêu cầu riêng cho mỗi giao dịch). Giao dịch được thực hiện bởi Thẻ phụ không hợp lệ để tham gia chương trình trả góp 0% lãi suất Citi PayLite.

Attention: Primary Cardmember please fill in this form after transaction is completed (one application for each transaction). Transaction made by the Supplementary card is not eligible to participate in Citi PayLite 0% Equal Payment Plan.

Số Điện thoại di động / Mobile number
Số Thẻ Chính / Primary Card number
Giao dịch tại Đối Tác / Partner name
Ngày giao dịch / Transaction date
Số tiền giao dịch / Transaction amount
VND
Kỳ hạn trả góp (tháng) / Tenor (months)
Ghi Chú / Additional note

Với hiệu lực từ ngày 01 tháng 03 năm 2023, Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển quyền sở hữu hoạt động kinh doanh của khối ngân hàng bán lẻ cho Ngân hàng TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Mã số doanh nghiệp 0314922220) (“UOB Việt Nam”).
UOB Việt Nam là tổ chức phát hành của tất cả sản phẩm thuộc khối ngân hàng bán lẻ mang nhãn hiệu “Citi” tại Việt Nam, và Ngân hàng Citibank, N.A., - Chi nhánh Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đang cung cấp một số hỗ trợ nhất định trong giai đoạn chuyển tiếp liên quan đến các sản phẩm đó. Các nhãn hiệu “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, thiết kế Vòng Cung cùng tất cả nhãn hiệu tương tự và những hình thức phái sinh từ chúng được UOB Việt Nam tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các tổ chức có liên quan.
With effect from March 01st 2023, Citibank, N.A., - Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch has transferred ownership of its consumer banking business to United Overseas Bank (Vietnam) Limited (Registered number 0314922220) (“UOB Vietnam”).
UOB Vietnam is the issuer of “Citi” branded consumer banking products in Vietnam and Citibank, N.A., - Hanoi Branch and Ho Chi Minh City Branch is providing certain transitional support in respect of those products.
The trademarks “Citi”, “Citibank”, “Citigroup”, the Arc design and all similar trademarks and derivations thereof are used temporarily under license by UOB Vietnam from Citigroup Inc. and related group entities.

 
 

Tôi/Chúng tôi đã đọc, hiểu, và xác nhận rằng sản phẩm và/hoặc dịch vụ tôi/chúng tôi đang đăng ký được bán và/hoặc cung cấp bởi UOB Việt Nam, trong đó có một số nhãn hiệu nhất định được tạm thời sử dụng theo giấy phép từ Tập đoàn Citigroup và các tổ chức có liên quan.
I/we acknowledge that the product and/or service I am/we are applying is sold and/or provided by UOB Vietnam, using certain trademarks temporarily under license from Citigroup Inc. and related group entities.

Điều khoản chung
General terms and conditions

 1. Khoản Giao Dịch Citi PayLite sẽ không được tích lũy Citi Miles, hoặc Điểm Thưởng hoặc Cash Back.
  Citi PayLite Amount will not earn Citi Miles, Reward Points and/or Cash Back accumulation.
 2. Mặc dù có các điều kiện liên quan đến phương thức và thời điểm thanh toán và phương pháp tính toán được bao gồm tại đây, Citibank có toàn quyền vào bất kỳ thời điểm nào và theo từng thời điểm thay đổi phương thức và thời điểm thanh toán và phương pháp tính toán bằng bất kỳ hình thức nào bằng cách thông báo đến Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Bất kể các điều khoản điều kiện được quy định tại Bản Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank trên các Thư từ trao đổi, phương thức thông báo, thời điểm hiệu lực và hiệu lực của các sửa đổi sẽ tuân theo quy định tại các điều khoản bên dưới.
  Despite the provisions relating to respective manner and time of payment and modes of computation contained in these, Citibank is entitled at any time and from time to time to vary such manner and time of payment and/or modes of computation in any manner by giving notice to Cardmember Joining Citi PayLite. Without prejudice to the provisions set out in the Citibank Credit Card Terms and Conditions on Communications, the manner of notice, time of effect and the effect of such variation would be in accordance with the clauses below.
 3. Chương trình Citi PayLite chỉ áp dụng đến hết Kỳ hạn Citi PayLite hoặc bất kì ngày được gia hạn mà Citibank nêu rõ theo từng thời điểm. Để tránh nhầm lẫn, không có điều khoản nào tại đây sẽ được áp dụng như một ràng buộc của Citibank để gia hạn Chương trình Citi PayLite.
  The Citi PayLite Program is valid only up till the Citi PayLite tenor or any other extended date(s) as Citibank may specify from time to time. For the avoidance of any doubt nothing contained here will be construed as an obligation on Citibank to extend the Citi PayLite Program.
 4. Citibank giữ toàn quyền để, khi phù hợp, thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện này bằng cách đăng lên trang điện tử của Citibank tại Trang Web hoặc bằng bất kỳ phương thức nào mà Citibank cho là phù hợp. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đồng ý truy cập Trang Web thường xuyên để xem những điều khoản và điều kiện này và để đảm bảo rằng Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã được cập nhật với bất kỳ thay đổi của các điều khoản và điều kiện này. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã đồng ý rằng việc đăng ký Chương trình Citi PayLite và việc tiếp tục tham gia Chương trình Citi PayLite sẽ được coi như sự chấp thuận của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite liên quan đến các điều khoản và điều kiện này (mà có thể được thay đổi và chỉnh sửa) trừ khi Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite liên lạc với Citibank để thể hiện sự không đồng ý với những thay đổi của điều khoản và điều kiện và thông báo với Citibank muốn chấm dứt hoặc hủy đăng ký Chương trình Citi PayLite. Citibank có toàn quyền để, khi cho là phù hợp, thay thế toàn bộ hoặc một phần của chương trình Citi PayLite bởi một chương trình khác, dù là tương tự hay không, hoặc chấm dứt.
  Citibank reserves the right to, as it deems fit, vary or change these terms and conditions from time to time with prior notice by way of posting on Citibank Online found at Website, or in any other manner deemed suitable by Citibank. Cardmember Joining Citi PayLite agree to access Website regularly to view these terms and conditions and to ensure that you are kept-up to-date with any changes to these terms and conditions. Cardmember Joining Citi PayLite agree that Cardmember Joining Citi PayLite’s registration for the Citi PayLite Program and Cardmember Joining Citi PayLite’s continuing participation for the Citi PayLite Program will be considered to be Cardmember Joining Citi PayLite’s acceptance of these terms and conditions (which may be varied or changed) except the case Cardmember Joining Citi PayLite contacts Citibank to disagree with any changes of these terms and conditions and informs Citibank Cardmember Joining Citi PayLite’s decision to cancel the participations or registrations for the Citi PayLite Program. Citibank also reserves the right to, as it deems fit, replace wholly or in part the Citi PayLite Program by another scheme, whether similar or not, or to withdraw in altogether; and
 5. Các điều kiện và điều khoản của Chương trình Citi PayLite và Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank và bất kỳ các thỏa thuận nào mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã giao kết với Citibank sẽ tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Trường hợp có sự khác biệt giữa các điều khoản và điều kiện, thỏa thuận nêu trên, thì các phần nội dung có liên quan đến giao dịch Mua Lẻ trả góp của điều kiện và điều khoản của Chương trình Citi PayLite sẽ được ưu tiên áp dụng.
  The terms and conditions of Citi PayLite Program and Citibank Credit Cards Terms and Conditions and any other agreements made between Cardmember Joining Citi PayLite and Citibank shall be continued and effective. In case there are any mismatches between the different terms and conditions mentioned above, the contents related to the installment Retail Purchase in the terms and conditions of Citi PayLite Program are preferred to be applied.
 6. Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, Citibank sẽ không chịu trách nhiệm và từ chối tất cả các trách nhiệm liên quan đến bất kỳ hành động, khiếu nại, thiệt hại, chi phí, phí phạt và tổn thất mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite phải chịu hoặc duy trì liên quan đến việc đăng ký Chương trình Citi PayLite của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite.
  To the full extent permitted by law, Citibank will not be responsible for and disclaims all liability to any actions, claims, damages, costs, charges and expenses which Cardmember Joining Citi PayLite may suffer, sustain or incur by reason of Cardmember Joining Citi PayLite’s enrollment in the Citi PayLite Program.
 7. Quyết định của Citibank cho tất cả các sự kiện tranh chấp là quyết định cuối cùng.
  All matters of disputes are subject to the final decision of Citibank.
 8. Citibank có toàn quyền mô tả các diễn giải này trong Sao kê Tài khoản theo một cách thức khác và các diễn giải trong Sao kê Tài khoản đó sẽ không được xem là có ý nghĩa khác đi so với ý nghĩa được diễn giải tại đây.
  Citibank reserves the right to describe any of the expressions contained here in a different manner in the Statement of Account and such descriptions in the statement of account will not be construed against Citibank as having a different meaning stated here.
 9. Citibank không phải là nhà cung cấp hàng hóa theo Chương trình Citi PayLite, Citibank sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng, các đặc tính hay nội dung khác, cũng như về bất kỳ khiếm khuyết, hư hại, thiếu sót nào, của hàng hóa được Bên Bán cung cấp cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite.
  Citibank is not the supplier of the product of the Citi PayLite Program, Citibank holds no responsibilities for quality, model, design, features and other characteristics, as well as faulty, damages, incompleteness of the products/services.
 10. Citibank có toàn quyền, theo sự quyết định của mình, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần phải có thông báo hay bất cứ trách nhiệm nào, tiết lộ các thông tin của hoặc liên quan đến Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite cho Bên Bán hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà Citibank cho là phù hợp để thực hiện Chương trình Citi PayLite hoặc để giới thiệu, cung cấp, triển khai các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, hoặc để thực hiện các hoạt động khác mà Citibank cho là phù hợp.
  Citibank reserves sole and exclusive right, at any point in time and without any prior notification or responsibilities, to disclose related information of the Cardmember Joining Citi PayLite to the Merchant or any other third parties associated with the Citi PayLite Program, or to introduce, supply, promote the products or services of Citibank, or to implement other activities as Citibank may deem fit.
 11. Citibank có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu tham gia Chương trình Citi PayLite nào, theo toàn quyền quyết định của Citibank, mà không phải đưa ra lý do cho việc chấp nhận hoặc từ chối đó.
  Citibank reserves the sole and exclusive right to accept or reject any Citi PayLite registration, without providing any reasons for such acceptance or rejection.