Preloader

Mua sắm thỏa thích, thanh toán dễ dàng với
Chương Trình Trả Góp 0% Lãi Suất Citi PayLite.

0-processing

0 phí chuyển đổi

simple-online

Kỳ hạn lên đến 12 tháng

partner-locations

Đối tác đa dạng

Đối Tác

Mỗi đối tác có thể có quy định riêng về sản phẩm hợp lệ, số tiền giao dịch tối thiểu, kỳ hạn trả góp và địa điểm áp dụng. Xin liên hệ đối tác để biết thêm chi tiết.

Cách Đăng ký
Bước 1
Bước 1

Lựa chọn đối tác Citi PayLite. Xác nhận với đối tác về việc giao dịch bạn định thực hiện có hợp lệ để tham gia trả góp trước khi thanh toán.

Bước 2
Bước 2

Đăng ký chuyển đổi trả góp cho giao dịch hợp lệ bằng cách nhắn 0 gửi 6058 để nhận đường dẫn, hoặc trực tiếp truy cập đơn Đăng Ký Chương Trình Trả Góp 0% Lãi Suất Citi PayLite, điền thông tin giao dịch và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện rồi bấm "Gửi Yêu Cầu".

step3
Bước 3

Kiểm tra thông tin khoản trả góp trên sao kê thẻ tín dụng kỳ kế tiếp. Khoản trả góp Citi PayLite được thể hiện trên sao kê hàng tháng trong suốt kỳ hạn thanh toán.

Lưu ý
 • Yêu cầu chuyển đổi trả góp của bạn sẽ không được thực hiện nếu bạn không đăng ký với đối tác và với Citibank, hoặc thông tin bạn đăng ký với Citibank và với đối tác không giống nhau.
 • Hãy hoàn tất Bước 2 ngay sau khi giao dịch thành công. Yêu cầu được gửi sau khi giao dịch đã lên sao kê thẻ tín dụng hoặc quá 30 ngày kể từ ngày giao dịch sẽ không được thực hiện.
 • Nếu bạn không thể gửi yêu cầu hoặc yêu cầu của bạn không được thực hiện sau 7 ngày làm việc, xin liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
Điều khoản và Điều kiện

Chương trình trả góp 0% lãi suất Citi PayLite (Chương trình Citi PayLite)

 1. Điều kiện đăng ký chương trình Citi PayLite cho chủ thẻ:
  • Chương trình Citi PayLite chỉ áp dụng cho các Chủ thẻ Tín Dụng Chính của Citibank có quốc tịch Việt Nam hoặc Chủ thẻ Tín Dụng Chính của Citibank là người nước ngoài có thẻ cư trú / visa công tác dài hơn kỳ hạn Chủ thẻ đăng ký tham gia Chương trình Citi PayLite ("Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite") và tuân thủ các quy định như tại Điều 42.1.b và Điều 42.1.c dưới đây.
  • Chương trình Citi PayLite không áp dụng cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite là khách hàng doanh nghiệp và không áp dụng đối với Thẻ Tín dụng Linh Hoạt.
  • Có tình trạng tín dụng tốt hoặc sở hữu Tài khoản Thẻ không trong tình trạng nợ quá hạn hoặc vi phạm bất kỳ quy định nào trong Bản Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ Tín dụng Citibank hoặc không đang sử dụng quá hạn mức hợp lệ để đăng ký Chương trình Citi PayLite.
 2. Điều kiện đăng ký Chương trình Citi PayLite cho giao dịch mua lẻ:
  • Chương trình Citi PayLite sẽ không được áp dụng cho Giao Dịch Ứng Tiền Mặt và các giao dịch liên quan đến tiền mặt, các giao dịch có tranh chấp, giao dịch hoàn trả, các chương trình trả góp khác được cung cấp bởi Citibank, giao dịch thanh toán Phí Thường Niên, Phí Tham Gia và các loại phí phải trả khác trong Bản Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank.
  • Một giao dịch Mua Lẻ chỉ có thể được áp dụng Chương trình Citi PayLite nếu giao dịch Mua Lẻ đó đã được ghi nhận vào Tài khoản Thẻ và chưa thể hiện trong Sao kê Tài khoản vào thời điểm Citibank nhận được yêu cầu tham gia Chương trình Citi PayLite. Nghĩa là giao dịch phải được thực hiện và Citibank phải nhận được, và chấp thuận, yêu cầu tham gia Chương trình Citi PayLite liên quan đến giao dịch Mua Lẻ đó, trước ngày ra Sao Kê. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite có thể đăng nhập ngân hàng điện tử Citibank tại địa chỉ www.citibank.com.vn ("Trang Web") để kiểm tra giao dịch này đã được ghi nhận vào Tài khoản Thẻ hay chưa.
  • Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đăng ký tham gia Chương trình qua điện thoại, qua kênh trực tuyến, thông qua đường dẫn trên tin nhắn SMS/email mà chúng tôi gửi đến Chủ Thẻ Tham Gia hoặc qua đơn đăng ký. Đối với phương thức đăng ký qua đơn, Chủ Thẻ Tham Gia Citi Paylite phải đăng ký tối thiểu 07 ngày trước ngày sao kê tiếp theo. Đối với phương thức đăng ký qua điện thoại Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite phải gọi điện hoặc đăng ký trực tuyến thông qua đường dẫn trên tin nhắn SMS/email do chúng tôi gửi tối thiểu 03 ngày và không quá 07 ngày sau khi thực hiện giao dịch, với điều kiện việc đăng ký này được thực hiện ít nhất 07 ngày trước ngày sao kê tiếp theo. Phương thức đăng ký tùy thuộc theo quyết định của Citibank theo từng thời điểm, cho từng Bên Bán và được thông báo với khách hàng qua các kênh thông tin của Citibank dành cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite.
  • Khi Yêu cầu Tham gia Chương trình Citi PayLite, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite phải thông báo chính xác giao dịch Mua Lẻ mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite muốn chuyển đổi sang Chương trình Citi PayLite ("Khoản Giao Dịch Citi PayLite").
  • Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite có thể đăng ký nhiều lần cho Chương trình Citi PayLite nếu Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đủ điều kiện cho Chương trình Citi PayLite như được quy định bởi các điều khoản và điều kiện này.
  • Việc chấp thuận hay không chấp thuận việc chuyển đổi sang phương thức thanh toán thẻ Citibank PayLite sẽ tùy thuộc vào:

   • tình trạng Tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite, như đã nêu tại Điều 42.1.c và các điều kiện khác như được nêu tại Điều 42 trong đây;
   • giá trị khoản chuyển đổi tối thiểu, được cập nhật trên các kênh thông tin của Citibank dành cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite; và
   • tình trạng giao dịch tại thời điểm đăng ký, như đã nêu tại Điều 42.2.b; và
   • giao dịch mua lẻ áp dụng cho Chương trình Citi PayLite, được cập nhật qua các kênh thông tin của Citibank dành cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite; và
   • quyết định của Citibank cho là phù hợp trong bất kỳ trường hợp nào.
 3. Lãi suất:

  Tùy thuộc vào Điều 42.5 , khi sử dụng Chương trình Citi PayLite, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite sẽ không phải thanh toán lãi suất trên số dư của giao dịch Mua Lẻ trong kỳ hạn đăng ký tham gia Chương trình Citi PayLite ("Kỳ hạn Citi PayLite") mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã chọn. Các Kỳ hạn Citi PayLite hợp lệ áp dụng cho từng Bên bán được cập nhật trên thư điện tử giới thiệu Chương trình Citi PayLite và tại Trang Web.

 4. Khoản thanh toán Citi PayLite:
  • Trong suốt Kỳ hạn Citi PayLite, giá trị của từng giao dịch Mua Lẻ được chấp thuận tham gia Chương trình Citi PayLite phải được trả theo từng khoản trả góp bằng nhau hàng tháng ("Khoản Trả Góp Citi PayLite"). Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị VND gần nhất. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite không được chấp thuận thay đổi Kỳ hạn Citi PayLite và/hoặc Khoản Trả Góp Citi PayLite.
  • Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ được ghi nhận trong Tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite tính từ ngày ra sao kê tiếp theo sau khi có sự chấp thuận của Citibank đối với việc đăng ký của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite.
  • Bằng việc đăng ký Chương trình Citi PayLite, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng mỗi Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ được ghi nợ vào Tài Khoản Thẻ bắt đầu từ Kỳ Sao kê kế tiếp sau khi Khoản Giao Dịch Citi PayLite đã được chấp thuận bởi Citibank mà không cần phải có thêm chữ ký nào của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Mỗi Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ được thể hiện trong Sao kê Tài khoản Thẻ hàng tháng như một khoản phải trả bình thường và phải được thanh toán bởi Chủ thẻ theo đúng như các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank. Đặc biệt, xin vui lòng lưu ý rằng chi phí lãi suất thông thường và các khoản phí chậm thanh toán sẽ được áp dụng nếu có. Phí chuyển đổi giao dịch có thể được áp dụng tùy theo quyết định của Citibank và được Citibank thông báo trước khi thực hiện chuyển đổi giao dịch qua các kênh thông tin của Citibank dành cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Khoản phí này sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hiểu rằng, sau khi Citibank chấp nhận yêu cầu tham gia Chương trình Citi PayLite, Hạn mức Tín dụng Tổng hợp còn lại của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite sẽ giảm xuống một khoản tương đương với Khoản Giao Dịch Citi PayLite và sẽ tăng lên tương ứng với Khoản Trả Góp Citi PayLite được thanh toán, với điều kiện Citibank đã nhận được khoản thanh toán trên thực tế. Ngày đến hạn của Khoản Trả Góp Citi PayLite sẽ trùng khớp với Ngày Đến hạn Thanh toán. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hiểu rằng ngày đến hạn của Khoản Trả Góp Citi PayLite đầu tiên sẽ có thể nhiều hoặc ít hơn 30 ngày kể từ ngày chấp thuận Khoản Giao Dịch Citi PayLite.
 5. Điều kiện vi phạm / hủy khoản giao dịch Citi PayLite:
  • Trong trường hợp: i) Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite thanh toán Khoản Thanh toán Tối Thiểu sau Ngày Đến Hạn Thanh Toán trong hai (2) hoặc nhiều Kỳ Sao Kê liên tục; hoặc ii) Vào Ngày Đến hạn Thanh toán, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite thanh toán không đầy đủ hoặc không thanh toán Khoản Thanh toán Tối Thiểu trong hai (2) hoặc nhiều Kỳ Sao Kê liên tiếp, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite cũng bị coi như đã vi phạm các điều kiện và điều khoản của chương trình này và Các Điều khoản và Điều kiện Thẻ Tín Dụng Citibank. Trong các trường hợp đó ưu đãi theo Chương trình Citi PayLite liên quan đến Khoản Giao Dịch Citi PayLite của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite sẽ bị chấm dứt. Phần nợ gốc chưa ghi nhận trong Sao kê của Khoản Giao Dịch Citi PayLite sẽ bị áp dụng lãi suất thông thường của Thẻ tín dụng Citibank từ ngày chấm dứt. Tùy thuộc vào quy định trên đây, để cho rõ ràng, và cho và chỉ cho mục đích tính Khoản Thanh toán Tối thiểu, giá trị của giao dịch Mua Lẻ sau khi được chuyển thành các Khoản Trả Góp Citi PayLite để được hưởng phương thức thanh toán ưu đãi hơn theo Chương trình Citi PayLite sẽ không được xem là một thành phần của Số dư hiện tại của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Khoản Thanh toán Tối thiểu sẽ được thông báo đến Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite theo từng Kỳ Sao Kê.
  • Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Citibank, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite có thể hủy đăng ký Chương trình Citi PayLite vào bất kỳ thời điểm nào hoặc tự nguyện tất toán sớm Khoản Giao Dịch Citi PayLite bằng điện thoại hoặc bằng các phương thức khác mà Citibank chỉ định theo từng thời điểm. Khi Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hủy đăng ký hoặc tất toán sớm hoặc khi Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hủy Thẻ, Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite phải thanh toán cho Citibank tổng nợ gốc chưa thanh toán theo Chương trình Citi PayLite, phí thanh toán trước hạn không áp dụng trong trường hợp tất toán sớm Chương trình Citi PayLite.
  • Nếu Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hoàn trả lại sản phẩm/dịch vụ hoặc đổi sang một sản phẩm/dịch vụ khác mà không nằm trong Chương trình Citi PayLite hoặc hủy giao dịch tại Bên Bán sau ngày đăng ký thành công Chương trình Citi Citibank PayLite, Citibank được toàn quyền hủy Khoản Thanh toán PayLite mà không cần phải thông báo và giao dịch này sẽ trở lại thành giao dịch mua lẻ ban đầu trên thẻ tín dụng.
  • Nếu Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite vi phạm bất kì điều khoản nào của Bản Điều Kiện và Điều Khoản của Thẻ tín dụng Citibank hoặc các điểu kiện và điều khoản này hoặc khi Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite hủy Thẻ, đóng Tài khoản Thẻ hoặc Tài khoản Thẻ dù là tự nguyện đóng hoặc bị bắt buộc đóng vì bất kỳ lí do gì, hoặc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite bị chết hoặc bị tuyên bố mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật hiện hành, tất cả các khoản tiền đến hạn và còn nợ dưới Chương trình Citi PayLite, bao gồm các Khoản Trả Góp Citi PayLite chưa thanh toán và phần nợ gốc chưa ra Sao kê sẽ ngay lập tức đến hạn và phải được thanh toán bởi Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite và Citibank sẽ, nếu phù hợp, ghi khoản tiền đó vào Tài khoản Thẻ mà Bản Các Điều khoản và Điều kiện của Citibank sẽ được áp dụng cho tất cả các khoản trả góp và dư nợ còn lại như đã nêu, mà không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục của Citibank theo Bản Các Điều khoản và Điều kiện Thẻ tín dụng Citibank.
 6. Điều khoản chung:
  • Khoản Giao Dịch Citi PayLite sẽ không được tích lũy Citi Miles, hoặc Điểm Thưởng hoặc Cash Back.
  • Mặc dù có các điều kiện liên quan đến phương thức và thời điểm thanh toán và phương pháp tính toán được bao gồm tại đây, Citibank có toàn quyền vào bất kỳ thời điểm nào và theo từng thời điểm thay đổi phương thức và thời điểm thanh toán và phương pháp tính toán bằng bất kỳ hình thức nào bằng cách thông báo đến Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Bất kể các điều khoản điều kiện được quy định tại Bản Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank trên các Thư từ trao đổi, phương thức thông báo, thời điểm hiệu lực và hiệu lực của các sửa đổi sẽ tuân theo quy định tại các điều khoản bên dưới.
  • Chương trình Citi PayLite chỉ áp dụng đến hết Kỳ hạn Citi PayLite hoặc bất kì ngày được gia hạn mà Citibank nêu rõ theo từng thời điểm. Để tránh nhầm lẫn, không có điều khoản nào tại đây sẽ được áp dụng như một ràng buộc của Citibank để gia hạn Chương trình Citi PayLite.
  • Citibank giữ toàn quyền để, khi phù hợp, thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện này bằng cách đăng lên trang điện tử của Citibank tại Trang Web hoặc bằng bất kỳ phương thức nào mà Citibank cho là phù hợp. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đồng ý truy cập Trang Web thường xuyên để xem những điều khoản và điều kiện này và để đảm bảo rằng Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã được cập nhật với bất kỳ thay đổi của các điều khoản và điều kiện này. Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã đồng ý rằng việc đăng ký Chương trình Citi PayLite và việc tiếp tục tham gia Chương trình Citi PayLite sẽ được coi như sự chấp thuận của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite liên quan đến các điều khoản và điều kiện này (mà có thể được thay đổi và chỉnh sửa) trừ khi Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite liên lạc với Citibank để thể hiện sự không đồng ý với những thay đổi của điều khoản và điều kiện và thông báo với Citibank muốn chấm dứt hoặc hủy đăng ký Chương trình % PayLite. Citibank có toàn quyền để, khi cho là phù hợp, thay thế toàn bộ hoặc một phần của chương trình Citi PayLite bởi một chương trình khác, dù là tương tự hay không, hoặc chấm dứt.
  • Các điều kiện và điều khoản của Chương trình Citi PayLite và Các Điều khoản và Điều kiện của Thẻ tín dụng Citibank và bất kỳ các thỏa thuận nào mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite đã giao kết với Citibank sẽ tiếp tục có hiệu lực và ràng buộc Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite. Trường hợp có sự khác biệt giữa các điều khoản và điều kiện, thỏa thuận nêu trên, thì các phần nội dung có liên quan đến giao dịch Mua Lẻ trả góp của điều kiện và điều khoản của Chương trình Citi PayLite sẽ được ưu tiên áp dụng.
  • Trong phạm vi tối đa mà pháp luật cho phép, Citibank sẽ không chịu trách nhiệm và từ chối tất cả các trách nhiệm liên quan đến bất kỳ hành động, khiếu nại, thiệt hại, chi phí, phí phạt và tổn thất mà Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite phải chịu hoặc duy trì liên quan đến việc đăng ký Chương trình Citi PayLite của Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite.
  • Quyết định của Citibank cho tất cả các sự kiện tranh chấp là quyết định cuối cùng.
  • Citibank có toàn quyền mô tả các diễn giải này trong Sao kê Tài khoản theo một cách thức khác và các diễn giải trong Sao kê Tài khoản đó sẽ không được xem là có ý nghĩa khác đi so với ý nghĩa được diễn giải tại đây.
  • Citibank không phải là nhà cung cấp hàng hóa theo Chương trình Citi PayLite, Citibank sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng, mẫu mã, kiểu dáng, các đặc tính hay nội dung khác, cũng như về bất kỳ khiếm khuyết, hư hại, thiếu sót nào, của hàng hóa được Bên Bán cung cấp cho Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite.
  • Citibank có toàn quyền, theo sự quyết định của mình, vào bất kỳ thời điểm nào và không cần phải có thông báo hay bất cứ trách nhiệm nào, tiết lộ các thông tin của hoặc liên quan đến Chủ Thẻ Tham Gia Citi PayLite cho Bên Bán hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà Citibank cho là phù hợp để thực hiện Chương trình Citi PayLite hoặc để giới thiệu, cung cấp, triển khai các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, hoặc để thực hiện các hoạt động khác mà Citibank cho là phù hợp.
  • Citibank có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ yêu cầu tham gia Chương trình Citi PayLite nào, theo toàn quyền quyết định của Citibank, mà không phải đưa ra lý do cho việc chấp nhận hoặc từ chối đó.
Bảng tính Trả góp

Xin nhập số tiền giao dịch và lựa chọn kỳ hạn trả góp

Câu hỏi thường gặp
Ngoài việc nhắn 0 gửi 6058 để nhận đường dẫn, tôi có thể truy cập đơn đăng ký tham gia Chương trình trả góp 0% lãi suất Citi PayLite qua kênh nào?

Quý khách có thể tìm thấy đường dẫn trên trang web của chúng tôi ở mục: Thẻ tín dụng -> Chương trình trả góp 0% lãi suất Citi Paylite -> Đăng Ký hoặc bấm vào đây.

Tôi có cần dùng số điện thoại đã đăng kí với ngân hàng để nhắn tin không?

Không. Quý khách có thể dùng bất kì số điện thoại nào để nhắn tin.

Mất bao lâu để yêu cầu chuyển đổi trả góp của tôi được hoàn thành?

Yêu cầu chuyển đổi trả góp của Quý khách sẽ được thực hiện phụ thuộc vào thời điểm Đối Tác chuyển danh sách giao dịch hợp lệ về Citibank và thời điểm giao dịch của quý khách được hiển thị trên hệ thống của Citibank. Trong quá trình thực hiện, Ngân hàng sẽ liên hệ với Quý khách nếu có vấn đề phát sinh.

Làm thế nào để tôi biết là yêu cầu chuyển đổi trả góp của tôi đã được hoàn thành?

Quý khách sẽ nhận được email thông báo xác nhận giao dịch đăng ký tham gia trả góp đã được chuyển đổi thành công. Ngoài ra, Quý khách cũng có thể chủ động kiểm tra trên ngân hàng trực tuyến và ngân hàng di động, giao dịch trả góp thường có ký hiệu viết tắt của tên Đối Tác và ngày giao dịch. Ví dụ: NK-010118 là khoản trả góp cho giao dịch tại Nguyễn Kim ngày 01/01/2018.

Giao dịch của tôi được thực hiện bởi Thẻ Phụ, vậy tôi nên điền thông tin của Thẻ chính hay Thẻ Phụ trên đơn đăng kí?

Quý khách điền thông tin của Thẻ Chính trên đơn, và điền số Thẻ Phụ tại mục "Ghi Chú".

Tôi có thể yêu cầu chuyển đổi trả góp cho nhiều giao dịch trên cùng 1 đơn đăng ký không?

Không. Xin vui lòng điền 1 đơn đăng ký cho mỗi giao dịch tham gia trả góp.

Tôi nên điền số điện thoại nào trên đơn đăng kí?

Xin hãy điền số điện thoại Quý khách đã đăng kí với Citibank để chúng tôi có thể liên hệ lại trong trường hợp cần thiết.

Làm thế nào để tôi thanh toán cho khoản trả góp Citi Paylite?

Khoản trả góp sẽ được thể hiện trên sao kê của kì kế tiếp kể từ thời điểm giao dịch trả góp được chuyển đổi thành công. Khoản trả góp hàng tháng cũng được bao gồm trong khoản thanh toán tối thiểu trên sao kê hàng tháng của Quý khách trong suốt kỳ hạn trả góp. Quý khách thanh toán cho khoản trả góp tương tự như cho các giao dịch khác bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền trực tiếp tại máy nộp tiền tự động (CDM).

Bạn chưa có Thẻ Tín Dụng Citi?

Mở thẻ ngay để tận hưởng Citi PayLite và những ưu đãi đặc quyền khác dành riêng cho chủ thẻ tín dụng Citi.

ĐĂNG KÝ NGAY
card1
card2
card3
card4
card5