Bạn đang cư trú ở tỉnh nào?

Bạn nhận lương qua đâu?

Lương tháng của bạn bao nhiêu?