Việc đăng ký

Bước 1
Chọn loại tài khoản Quý khách  Đồng ý Điều khoản và Điều Kiện  Cung cấp thông tin  Tạo Tên Đăng Nhập & Mật Khẩu  Xác nhận 
Vui lòng chọn loại tài khoản của Quý khách.


Citi.com is the global source of information about and access to financial services provided by the Citigroup family of companies.
Citi, Citibank, Citibank Online, Citi Mobile, Citi Alert, Citigold, CitiPhone and other marks used herein are service marks of Citigroup Inc. or its affiliates, used and registered in many countries.
Copyright © 2017 Citigroup Inc.