Thời hạn và điều kiện
Citibank Online® Vietnam
Thỏa thuận Người Sử dụng Citibank Online® Trực tuyến (Citibank Online® )
 
Điều khoản và Điều kiện của các ứng dụng cung cấp bởi Ngân hàng Citibank Online® N.A., Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Citibank Online® N.A., chi nhánh Hà Nội
MỤC LỤC
A. GIỚI THIỆU
B. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG
C. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
A. GIỚI THIỆU
1. Ngân hàng Citibank Online® Trực tuyến ("Citibank Online® Trực tuyến") cho phép tôi truy cập trực tiếp vào (các) tài khoản của tôi mở tại ngân hàng (các "Tài khoản") hoặc thực hiện một số các giao dịch dịch vụ tài chính bằng phương tiện điện tử thông qua sử dụng máy tính cá nhân hoặc thiết bị truy cập tương tự ("Cổng Khách hàng"), mà có thể được ngân hàng cho phép vào từng thời điểm. Việc truy cập nói trên được ngân hàng cung cấp qua Mạng Toàn cầu (World Wide Web). Các Tài khoản và dịch vụ do ngân hàng hoặc các công ty thành viên của ngân hàng cung cấp mà tôi truy cập thông qua Citibank Online® Trực tuyến được điều chỉnh bằng các hợp đồng riêng biệt được ký kết giữa tôi và ngân hàng.
Nếu tôi không phải là chủ tài khoản được mở tại ngân hàng:
1.1 Tôi có thể mở Tài khoản trực tuyến (phù hợp với các điều kiện);
hoặc
1.2 Tôi sẽ có quyền truy cập giới hạn một số các dịch vụ được cung cấp thông qua Citibank Online® Trực tuyến với tư cách là "Khách" nếu tôi không mở tài khoản tại ngân hàng (phù hợp với các điều kiện).
2. Tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện (các “Điều khoản”) quy định việc tôi sử dụng ("Sử dụng") các dịch vụ được cung cấp trên Citibank Online® Trực tuyến (các “Dịch vụ”). Nếu tôi không đồng ý với các Điều khoản, tôi không có quyền sử dụng các Dịch vụ. Ngoài ra, việc Sử dụng các Dịch vụ của tôi được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện hiện hành về Tài khoản do ngân hàng quy định tại từng thời điểm cũng như các điều khoản và điều kiện cụ thể đối với (các) dịch vụ và/hoặc (các) sản phẩm liên quan. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các quy định sử dụng được nêu trong văn bản này (các "Quy định Sử dụng") và các điều khoản và điều kiện về Tài khoản do Ngân hàng quy định tại từng thời điểm và các điều khoản và điều kiện cụ thể đối với (các) dịch vụ và/hoặc (các) sản phẩm liên quan, các Quy định Sử dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.
3. Tôi sẽ có quyền truy cập giới hạn một số các dịch vụ được cung cấp qua Citibank Online® Trực tuyến với tư cách là người sử dụng có đăng ký ("Người Sử dụng có Đăng ký") phù hợp với các điều kiện.
4. Các thuật ngữ được sử dụng trong văn bản này có cùng nghĩa như được định nghĩa dưới đây:
4.1 “Ngày Làm việc” nghĩa là bất kỳ ngày nào mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam, nhưng không bao gồm các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ được công bố tại Việt Nam.
4.2 “Thẻ Tín dụng” nghĩa là Thẻ Citibank Online® Visa và/hoặc Thẻ Citibank Online® Master do ngân hàng phát hành, kể cả Thẻ Tín dụng được gia hạn và/hoặc được thay thế, và kể cả Thẻ Tín dụng trong trường hợp tôi có nhiều thẻ hoặc trong trường hợp tôi có thẻ phụ, và bao gồm (các) thẻ khác.
4.3 “OTP” nghĩa là Mã Nhận dạng Cá nhân sử dụng một lần mà ngân hàng sẽ thông báo cho tôi qua SMS cho phép tôi có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng qua Citibank Online® Trực tuyến.
4.4 “SMS” nghĩa là dịch vụ nhắn tin nhanh được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ diện thoại di động của tôi mà ngân hàng có thể sử dụng để thông báo OTP cho tôi.
4.5 “Ngân hàng”, “của Ngân hàng” và “Citibank” là chỉ đến Ngân hàng Citibank N.A., Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Citibank N.A., chi nhánh Hà Nội nơi một Tài khoản được mở và duy trì.
4.6 “Tôi” và “của Tôi” là chỉ đến (những) người có một hoặc nhiều Tài khoản, và bao gồm những người được tôi ủy quyền trong hồ sơ mở Tài khoản hoặc ủy quyền bằng bất kỳ thư ủy quyền nào được tôi ký hợp lệ và ngân hàng nhận được.
B. CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG
1. THÔNG BÁO
  Dịch vụ này cho phép tôi yêu cầu và nhận thông báo cụ thể và kịp thời (gọi chung là, những "Thông báo", gọi riêng là "Thông báo") đối với một số thông tin được ngân hàng cung cấp vào từng thời điểm.
  Thông báo có thể được gởi cho tôi qua email và/hoặc điện thoại di động (chỉ được hỗ trợ bởi một số công ty điện thoại) đến địa chỉ email và số điện thoại di động do tôi cung cấp theo các điều khoản liên quan và chi phí do nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc công ty điện thoại của tôi quy định.
  Dịch vụ Thông báo sẽ có hiệu lực sau khi ngân hàng đã xử lý thành công yêu cầu của tôi. Thời gian xử lý sẽ do ngân hàng toàn quyền quyết định. Tôi chấp nhận rằng mỗi Thông báo không thể được mã hóa và có thể bao gồm các chi tiết và thông tin cá nhân của tôi liên quan đến các Tài khoản của tôi.
  Tôi hoàn toàn hiểu rằng việc nhận Thông báo của tôi có thể bị trì hoãn hoặc bị trở ngại bởi (những) yếu tố ảnh hưởng đến (các) nhà cung cấp dịch vụ internet, (các) công ty điện thoại, (các) trung tâm giao dịch chứng khoán, (các) thị trường tiền tệ liên quan và các tổ chức khác. Tôi chấp nhận rằng ngân hàng không bảo đảm việc gửi và nhận cũng như tính chính xác của các Thông báo. Tôi hiểu rằng mình phải thông báo ngay cho ngân hàng bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ email và/hoặc số điện thoại di động của tôi. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với tôi hay bất kỳ người nào khác do bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh từ việc (a) Thông báo không được gửi đi, Thông báo bị chậm gửi, Thông báo gửi đi không đúng địa chỉ hoặc chỉ một phần Thông báo được gửi đi; (b) nội dung Thông báo không chính xác; hoặc (c) tôi sử dụng Thông báo hoặc tôi dựa vào nội dung của Thông báo vì bất kỳ mục đích nào kể cả các mục đích đầu tư và kinh doanh.
  Ngân hàng có quyền từ chối hoặc chấm dứt bất kỳ yêu cầu nào của tôi liên quan đến việc gửi Thông báo tại bất kỳ thời điểm nào. Thông tin liên quan đến mỗi Thông báo có thể phụ thuộc vào sự cách biệt về thời gian. Các đặc điểm của Thông báo sẽ được ngân hàng thay đổi theo toàn quyền quyết định của ngân hàng.
2. ĐĂNG KÝ THÊM CÁC TÀI KHOẢN VÀ DỊCH VỤ
  Nếu tôi nộp hồ sơ xin mở Tài khoản hay yêu cầu cung cấp thêm Dịch vụ qua Citibank Online® Trực tuyến, hoặc yêu cầu thay đổi một Tài khoản hay Dịch vụ mà tôi đang sử dụng, tôi cho phép ngân hàng xử lý hồ sơ hoặc yêu cầu của tôi như thể hồ sơ hoặc yêu cầu đã được lập bằng văn bản và do tôi ký. Tôi đồng ý rằng việc chấp thuận mở thêm Tài khoản hay cung cấp thêm Dịch vụ là hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của ngân hàng.
3. GHI NỢ TRỰC TIẾP
  3.1 Nếu tôi là chủ tài khoản được mở tại ngân hàng, tôi hiểu rằng ngân hàng vào từng thời điểm sẽ xác định các trang web mà tôi có thể mua các sản phẩm và/hoặc dịch vụ bằng cách thanh toán cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ đó qua Citibank Online® Trực tuyến.
  3.2 Tôi hiểu và đồng ý rằng danh sách các trang web mà tôi có thể sử dụng Dịch vụ này sẽ được hiển thị trên trang web của ngân hàng vào từng thời điểm.
  3.3 Tôi đồng ý rằng mình sẽ tự cập nhật các trang web sẵn có trước khi thực hiện giao dịch trên bất kỳ trang web nào.
  3.4 Tôi phải bảo đảm rằng ngay khi đặt lệnh mua hàng với các bên bán hàng trên các trang web cung cấp hàng hóa và dịch vụ, tôi sẽ ghi chú toàn bộ các chi tiết của các lệnh đặt hàng một cách chính xác, bao gồm nhưng không hạn chế đến mã số của đơn đặt hàng và số tiền phải thanh toán.
  3.5 Tôi đồng ý và xác nhận rằng toàn bộ các đơn đặt hàng do tôi đặt trên các trang web đó là các đơn đặt hàng giữa tôi và nhà cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ. Tại bất kỳ thời điểm nào, ngân hàng sẽ không được xem là nhà cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ hoặc một bên của hợp đồng mua bán và/hoặc cung cấp dịch vụ nói trên.
  3.6 Tôi đồng ý và xác nhận rằng ngân hàng chỉ cung cấp phương tiện thanh toán cho các đơn đặt hàng của tôi trên các trang web và ngân hàng không liên quan đến hoặc là một phần của hợp đồng mua hoặc bán các sản phẩm và/hoặc dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào cũng. Bằng các Điều khoản này, tôi đồng ý và công nhận cụ thể rằng tôi sẽ tự mình thực hiện các biện pháp kiểm tra có thể và phù hợp liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được các bên bán hàng chào hàng trên các trang web cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ của họ.
  3.7 Bằng các Điều khoản này, tôi xác nhận rằng tôi không đưa ra lệnh đặt hàng với những người bán hàng trên các trang web cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ dựa trên bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào được đưa ra bởi ngân hàng hoặc bất kỳ công ty thành viên hoặc công ty con nào của Citigroup Inc., và nếu tôi đưa ra bất kỳ đơn đặt hàng nào trên các trang web được chỉ định, tôi sẽ tự mình thực hiện các lệnh đặt hàng đó và tôi cũng sẽ không quy trách nhiệm cho ngân hàng hoặc bất kỳ công ty thành viên hoặc công ty con nào của Citigroup Inc., dưới bất kỳ hình thức nào do sản phẩm và/hoặc dịch vụ bị thiếu hụt, bị lỗi hoặc không đầy đủ.
  3.8 Tôi đồng ý rằng mình sẽ đưa ra các chỉ thị thanh toán duy nhất trên trang web của ngân hàng hoặc trang web khác được ngân hàng chỉ định bằng văn bản vào từng thời điểm.
  3.9 Tôi bảo đảm rằng mình sẽ không tiết lộ bất kỳ dữ liệu mật, bao gồm ATM-PIN/OTP/CIN của tôi dưới bất kỳ hình thức nào cho người bán hàng trong khi tôi truy cập các trang web khác nhau và tôi phải bồi thường cho ngân hàng đố với bất kỳ thiệt hại nào mà ngân hàng phải gánh chịu xuất phát từ việc tôi sử dụng trang web mua bán đó.
  3.10 Tôi bảo đảm rằng khi đưa ra bất kỳ chỉ thị thanh toán nào, tôi phải đặc biệt lưu ý để bảo đảm rằng từng chữ của các từ tạo thành tên trang web/tên miền đã được nhập một cách chính xác.
  3.11 Tôi hiểu và đồng ý rằng ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi nào phát sinh từ việc mua bán hàng đó. Tôi sẽ không cung cấp số ATM-PIN/OTP/CIN của tôi nếu tôi đang truy cập vào một địa chỉ không chính xác và tôi sẽ chỉ ra các chỉ thị thanh toán sau khi tôi đã chắc chắn rằng mình đang truy cập đúng trang web của ngân hàng. Trong khi đang đưa ra các chỉ thị thanh toán cho ngân hàng, tôi phải cung cấp cho ngân hàng các chi tiết mà ngân hàng có thể yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn đến các chi tiết của đơn đặt hàng, các chi tiết liên quan đến trang web tôi đã đặt lệnh mua hàng và số của đơn đặt hàng. Tôi phải bồi thường cho ngân hàng bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ bất kỳ thông tin không chính xác nào được tôi cung cấp cho ngân hàng.
  3.12 Tôi xác nhận rằng ngân hàng sẽ không phải thực hiện bất kỳ xác minh độc lập nào liên quan đến việc mua hàng của tôi và ngân hàng có quyền căn cứ vào các chi tiết do tôi cung cấp thông qua việc điền thông tin vào trang web của ngân hàng.
  3.13 Tôi xác nhận rằng bằng việc yêu cầu ngân hàng thanh toán cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ mà tôi mua từ người bán hàng được chỉ định, ngân hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào do sản phẩm và/hoặc dịch vụ bị chậm giao hoặc chậm thực hiện, sản phẩm và/hoặc dịch vụ không được giao hoặc không được thực hiện, sản phẩm và/hoặc dịch vụ bị lỗi, thiếu hụt hoặc các không thỏa mãn yêu cầu của tôi đồng thời tôi xác nhận rằng tôi sẽ không liên đới ngân hàng với bất kỳ người bán hàng vì bất kỳ mục đích gì. Tôi xác nhận thêm rằng ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm về chất lượng hoặc khả năng cung cấp các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của người bán hàng.
  3.14 Tôi hiểu rằng ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà tôi phải chịu xuất phát từ việc mua hàng của bất kỳ người bán được chỉ định nào cũng như việc tôi tiến hành khởi kiện do thiệt hại gây ra sau này chỉ để chống lại người bán hàng được chỉ định. Tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ngân hàng hoặc bất kỳ công ty thành viên hoặc công ty con nào của Citigroup Inc. do việc tôi không thể khôi phục các tổn thất cũng như tôi chỉ tiến hành việc truy đòi đối với người bán hàng được chỉ định về các tổn thất đã xảy ra.
  3.15 Tôi xác nhận rằng ngân hàng có thể từ chối thực hiện các lệnh chuyển tiền của tôi cho người bán hàng được chỉ định vì bất kỳ lý do gì và trong những hoàn cảnh mà ngân hàng có thể cho là phù hợp. Tôi cũng xác nhận và đồng ý rằng tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ngân hàng do ngân hàng không xử lý các chỉ thị thanh toán vì lý do dịch vụ Ghi nợ Trực tiếp không hoạt động hoặc có bất kỳ trục trặc kỹ thuật nào khác hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.
  3.16 Tôi xác nhận rằng ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm nếu người bán hàng được chỉ định không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào theo yêu cầu của tôi đồng thời tôi chỉ có quyền truy đòi người bán hàng được chỉ định đối với bất kỳ khoản tiền nào.
  3.17 Tôi xác nhận rằng trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào với người bán hàng được chỉ định, tôi sẽ không để cho ngân hàng trở thành một bên trong tranh chấp đó.
  3.18 Tôi xác nhận rằng ngân hàng có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện liên quan đến dịch vụ Ghi nợ Trực tiếp tại bất kỳ thời điểm nào, cụ thể là thay đổi về phương thức cũng như cách thức thực hiện thanh toán và tôi sẽ chịu ràng buộc bởi những sửa đổi đó.
  3.19 Tôi hiểu rằng vào từng thời điểm và vì bất kỳ lý do gì ngân hàng có thể ngưng cung cấp dịch vụ Ghi nợ Trực tiếp được chào trên một trang web cụ thể ngay cả sau khi tôi đã đặt mua hàng và trong trường hợp đó ngân hàng có thể từ chối thanh toán cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được mua từ trang web đó.
  3.20 Tôi bảo đảm rằng mình sẽ thường xuyên cập nhật các chi tiết của các trang web mà dịch vụ Ghi nợ Trực tiếp có thể được sử dụng và sẽ không yêu cầu ngân hàng thực hiện bất kỳ thanh toán nào cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được mua từ các trang web không phải là các trang web được chỉ định bởi ngân hàng (và các trang web được chỉ định có thể được sửa đổi vào từng thời điểm).
  3.21 Tôi đồng ý rằng ngân hàng có thể đưa ra những giới hạn vào từng thời điểm đối với: (a) số lượng các giao dịch mà tôi có thể tham gia trong một thời gian cụ thể; và (b) tổng giá trị của các khoản thanh toán mà tôi có thể thực hiện cho các giao dịch trong một thời gian cụ thể.
  3.22 Bằng các Điều khoản này, tôi đồng ý chịu ràng buộc bởi các giới hạn mà có thể được ngân hàng đưa ra vào từng thời điểm. Tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ngân hàng do ngân hàng từ chối thực hiện bất kỳ chỉ thị thanh toán nào của tôi dù tôi có vi phạm các giới hạn nói trên do ngân hàng đặt ra hay không hay vì bất kỳ lý do nào khác.
  3.23 Tôi đồng ý rằng nếu số ATM-PIN/OTP/CIN bị sử dụng không đúng, hoặc Tài khoản của tôi bị sử dụng trái phép hoặc gian trá, tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ngân hàng do bất kỳ thiệt hại mà tôi phải chịu.
4. NHẬN THÔNG TIN VỀ SỐ DƯ TÀI KHOẢN VÀ SAO KÊ GIAO DỊCH
  Tôi có thể sử dụng Citibank Online® Trực tuyến để truy cập vào danh sách các giao dịch và số dư trên toàn bộ các Tài khoản đủ tiêu chuẩn của tôi. Số dư tổng kết của (các) Tài khoản sẽ được thể hiện tương ứng bằng đồng Việt Nam, và tỷ giá được sử dụng để quy đổi sang số tiền tương ứng bằng đồng Việt Nam cho các Tài khoản ngoại tệ của tôi sẽ được hiển thị. Số dư tổng kết của các Tài khoản ngoại tệ của tôi sẽ được thể hiện tương ứng bằng Đô la Mỹ, và tỷ giá được sử dụng để quy đổi sang số tiền tương ứng bằng đô la Mỹ cho các Tài khoản ngoại tệ của tôi sẽ được hiển thị để tham khảo.
5. DỊCH VỤ (CÁC) BẢNG SAO KÊ ĐIỆN TỬ Citibank Online® TRỰC TUYẾN
  Tôi đồng ý rằng bằng cách sử dụng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử Citibank Online® Trực tuyến ("Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử"), tôi chấp nhận và đồng ý mình sẽ bị ràng buộc bởi toàn bộ các điều khoản và điều kiện điều chỉnh Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử, bao gồm nhưng không hạn chế đến toàn bộ các quy định sau đây và thanh toán bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử. Tôi chịu ràng buộc bởi bất kỳ và toàn bộ quy định pháp luật, quy tắc, nguyên tắc và các văn bản ban hành áp dụng cho Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử, hiện đang có hiệu lực áp dụng hoặc sau này có thể được ban hành, hoặc được thực thi tại bất kỳ vùng tài phán nào, cũng như các điều khoản và điều kiện khác điều chỉnh việc sử dụng các phương tiện, tiện ích hoặc dịch vụ khác mà ngân hàng vào từng thời điểm có thể cung cấp cho tôi liên quan đến Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử.
  Tôi hiểu rằng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử cho phép tôi xem trực tuyến (các) bảng kê hàng tháng (các) Tài khoản của tôi (“(các) Bảng kê”) thông qua cổng máy tính của tôi dưới hình thức là bảng kê điện tử, cho phép tôi nhận (các) Bảng kê trực tuyến vào ngày lập bảng (do ngân hàng quyết định) cũng như cho phép tôi chuyển các chỉ thị liên quan đến Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử.
  Tôi đồng ý rằng ngày mà (các) Bảng kê được lập (do ngân hàng quyết định) mà vào ngày đó tôi có thể xem được (các) Bảng kê sẽ được xem là ngày giao (các) Bảng kê hàng tháng cho tôi.
  Tôi đồng ý rằng ngân hàng giữ quyền xác định (các) khoản phí sử dụng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của ngân hàng mà không cần chấp thuận trước của tôi.
  Tôi đồng ý rằng ngân hàng có toàn quyền quyết định việc cung cấp Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử cho tôi. Ngoài ra, vào từng thời điểm, Ngân hàng có quyền quyết định sửa đổi, giới hạn, rút lại, hủy bỏ, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử mà không đưa ra bất kỳ lý do gì và tôi hiểu rằng bằng việc sử dụng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử sau khi có bất kỳ sửa đổi hoặc thay đổi nào được thực hiện, tôi được xem là đã đồng ý với những sửa đổi hoặc thay đổi đó.
  Tôi phải đăng ký sử dụng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử và phải cung cấp (các) địa chỉ email của mình cho ngân hàng. Ngân hàng có toàn quyền quyết định, mà không cần đưa ra bất kỳ lý do hoặc thông báo gì, từ chối bất kỳ yêu cầu nào của tôi về việc đăng ký sử dụng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử.
  Tôi cam đoan rằng mình là chủ sở hữu đăng ký của địa chỉ email mà mình đã cung cấp cho ngân hàng để, ngoài những mục đích khác, ngân hàng có thể cung cấp (các) Bảng kê cho tôi bằng hình thức điện tử. Tôi đồng ý rằng mình sẽ ngay lập tức thông báo cho ngân hàng bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ email đã cung cấp nói trên. Tôi hiểu rằng việc cung cấp Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử cho tôi luôn tùy thuộc vào việc ngân hàng có thông tin về địa chỉ thư tín hiện thời cũng như số điện thoại liên lạc của tôi.
  Ngay khi tôi đăng ký sử dụng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử, ngân hàng sẽ ngưng cung cấp (các) Bảng kê hàng tháng dưới hình thức bản giấy sẽ vào ngày lập bảng kê tiếp theo. Thay vào đó, ngân hàng sẽ phát hành (các) Bảng kê điện tử vào ngày lập bản và tôi đồng ý nhận và xem kịp thời (các) Bảng kê được lập dưới hình thức điện tử .
  Tôi đồng ý rằng ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tôi không thể sử dụng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử. Tôi hiểu rằng trong khi Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử là có sẵn cho tôi một khi được thực hiện, 24 giờ mỗi ngày, một số hoặc toàn bộ các dịch vụ theo đó có thể không có sẵn vào một số thời điểm do bảo trì và/hoặc mạng máy tính, viễn thông, hệ thống hoặc điện bị hư hỏng hoặc vì các nguyên nhân khác ngoài tầm kiểm soát của ngân hàng.
  Tôi đồng ý rằng ngân hàng sẽ nỗ lực hợp lý để bảo đảm rằng Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử là an toàn và không thể truy cập bởi các bên thứ ba không được phép. Tuy nhiên, tôi công nhận rằng ngân hàng không bảo đảm tính kịp thời, an toàn, bí mật hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được truyền qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet hiện hành nào, hệ thống mạng hoặc hệ thống tương tự khác tại bất kỳ quốc gia nào thông qua Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử và tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ngân hàng do bất kỳ thiệt hại nào mà tôi phải chịu xuất phát từ các nguyên nhân đó.
  Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử sử dụng phần mềm độc quyền của ngân hàng, bất kỳ công ty thành viên hoặc công ty con nào của Citigroup Inc., và/hoặc các nhà cung cấp phần mềm khác. Tôi đồng ý rằng ngân hàng đã cấp cho tôi bản quyền không riêng biệt để sử dụng phần mềm này cho Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử theo đó cho phép tôi sử dụng phần mềm đó chỉ cho các mục đích hợp pháp và được dự kiến của mình. Tôi đồng ý rằng tôi sẽ không tháo dỡ, làm tách rồi, sao chép, sửa đổi hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm nào hoặc cho phép hoặc giúp bất kỳ người nào khác làm như vậy, dù trực tiếp hay gián tiếp.
  Tôi đồng ý kiểm tra và xem trực tuyến (các) Bảng kê nhanh chóng và kịp thời. Nếu Bảng kê điện tử không được gửi hoặc hoặc bị chậm gửi, tôi đồng ý liên hệ với Ngân hàng.
  Tôi đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ sai sót nào xuất hiện trên (các) Bảng kê, tôi sẽ thông báo ngay cho ngân hàng về các sai sót nói trên bằng cách gửi đến ngân hàng thông điệp bảo đảm thông qua dịch vụ Email Bảo đảm của Citibank Online® Trực tuyến hoặc gọi đến Ngân hàng. Nếu không có sai sót nào được báo cáo đến ngân hàng bằng phương tiện nói trên trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày lập Bảng kê, tôi đồng ý rằng Bảng kê được xem là đúng và chính xác.
  Tôi đồng ý rằng toàn bộ các thông tin trực tuyến của tôi bao gồm các yêu cầu hoặc báo cáo về bất kỳ sai sót nào trong (các) Bảng kê của tôi sẽ được gửi trực tuyến đến ngân hàng và toàn bộ các thông tin đó sẽ bao gồm những thông tin sau đây: (a) tên và số tài khoản; và (b) các chi tiết của sai sót. Tuy nhiên, tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ngân hàng nếu bất kỳ thông tin trực tuyến nào của tôi mà ngân hàng không nhận được, hoặc thông tin đưa ra ở dạng mà ngân hàng không thể hiểu được để ngân hàng có thể thực hiện dựa trên các thông tin được cung cấp. Ngoài ra, tôi phải bồi thường cho ngân hàng đối với bất kỳ thiệt hại nào mà ngân hàng có thể phải chịu phát sinh từ việc tôi truy cập hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ Sản phẩm (các) Bảng kê Điện tử.
6. EMAIL BẢO ĐẢM
  Toàn bộ các chỉ thị qua email mà ngân hàng nhận được sẽ được nhận theo toàn quyền quyết định của ngân hàng vào Ngày Làm việc tiếp theo.
  Tôi đồng ý rằng chứng cứ của bất kỳ truyền tin nào như vậy thông qua Citibank Online® Trực tuyến sẽ không được xem là bằng chứng chứng minh rằng ngân hàng đã nhận được thông tin.
7. GIAO DỊCH ĐƯỢC GHI TRONG BẢNG KÊ HÀNG THÁNG
  Ngân hàng sẽ không in hoặc đưa ra bất kỳ thông báo hoặc xác nhận nào đối với bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua Citibank Online® Trực tuyến, mặc dù các giao dịch đó sẽ được ghi nhận trong các bảng kê hàng tháng do ngân hàng phát hành cho tôi. Tôi có thể tự in thông tin của các giao dịch đó từ Cổng Khách hàng. Tôi đồng ý kiểm tra các bảng kê hàng tháng này và nếu có bất kỳ sai sót nào, tôi phải thông báo ngay cho ngân hàng bằng cách gửi email đến ngân hàng qua trang web của ngân hàng tại [ ] hoặc gọi đến Ngân hàng. Nếu không có sai sót nào được báo cáo trong vòng ba mươi (30) ngày, Bảng kê được xem là đúng và chính xác.
8. THANH TOÁN & CHUYỂN KHOẢN
  Dịch vụ Thanh toán & Chuyển khoản cho phép tôi chuyển tiền hoặc thanh toán hóa đơn thông qua Citibank Online® Trực tuyến. Tôi có thể sử dụng các dịch vụ sau đây mà không phải thu xếp trước, như được ngân hàng cho phép vào từng thời điểm:
  - Chuyển tiền Giữa các Tài khoản của tôi mở tại ngân hàng
- Chuyển tiền cho Khách hàng Khác của ngân hàng
- Chuyển tiền hoặc Thanh toán cho Cá nhân/Tổ chức Khác tại Việt Nam
- Chuyển tiền từ các Tài khoản Ngân hàng của Tôi được mở tại Ngân hàng Khác (Ủy nhiệm thu (IFT))
- Chuyền tiền vào Bất kỳ Tài khoản nào ở Nước ngoài (phù hợp với các điều kiện do pháp luật Việt Nam quy định và tùy thuộc vào việc ngân hàng xác định các giấy tờ cần thiết cho việc chuyển tiền)
- Chuyển tiền vào Tài khoản Khác của tôi mở tại Citibank Online® ở Nước ngoài (Chuyển tiền Toàn cầu Citibank Online® ) (phù hợp với các điều kiện do pháp luật Việt Nam quy định và tùy thuộc vào việc ngân hàng xác định các giấy tờ cần thiết cho việc chuyển tiền)
- Thanh toán các Hóa đơn của Tôi
- Lập Lệnh Thanh toán
- Theo dõi, Thay đổi hoặc Hủy bỏ Lệnh Thanh toán
- Bổ sung Người nhận Thanh toán Mới
- Theo dõi hoặc Xóa Người nhận Thanh toán
  Ngân hàng sẽ xử lý lệnh thanh toán và/hoặc lệnh chuyển tiền của tôi được đưa ra vào bất kỳ ngày nào vào Ngày Làm việc tiếp theo, trừ trường hợp ngân hàng có quy định khác.
  Ngân hàng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ lệnh thanh toán hoặc lệnh chuyển tiền nào trừ khi và cho đến khi (các) Tài khoản của tôi được mở tại ngân hàng có đủ tiền và/hoặc hạn mức thấu chi đủ để thực hiện lệnh thanh toán hoặc chuyển tiền có liên quan. Tiền được dùng để thanh toán theo các lệnh thanh toán hoặc lệnh chuyển tiền sẽ được rút từ (các) Tài khoản của tôi vào Ngày Làm việc tiếp theo hoặc ngày nào khác mà ngân hàng có toàn quyền quyết định.
  Ngân hàng không thể bảo đảm thời điểm mà các ngân hàng nhận khoản thanh toán hoặc các tổ chức ra hóa đơn sẽ ghi có vào (các) tài khoản của những người nhận thanh toán của tôi. Để tránh phát sinh phí tài chính hoặc phí khác, tôi phải đưa ra chỉ thị thanh toán hoặc chuyển khoản ngay trước ngày đến hạn thanh toán của mình.
  Nếu tôi muốn chuyển các khoản tiền từ bất kỳ (các) Tài khoản nào và ngân hàng đang tạm thời giữ những khoản tiền đó, tôi chỉ có thể chuyển những khoản tiền đó từ (các) Tài khoản sau khi hết thời hạn mà lưu giữ khoản tiền đó.
  Ngân hàng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí nào phát sinh hoặc bất kỳ hành động nào khác được thực hiện bởi người nhận thanh toán, bao gồm nhưng không hạn chế đến bất kỳ các trường hợp sau:
  a) tiền trong (các) Tài khoản của tôi không đủ để thanh toán hóa đơn hoặc chuyển khoản;
  b) lệnh của tòa án chỉ thị cho ngân hàng không được rút tiền từ (các) Tài khoản của tôi;
  c) (các) Tài khoản của tôi bị đóng hoặc (các) Tài khoản của tôi (hoặc bất kỳ các khoản tiền nào trong đó) đang tạm thời bị giữ lại;
  d) việc chuyển khoản hoặc thanh toán hóa đơn sẽ làm cho số dư trong (các) Tài khoản của tôi vượt quá hạn mức tín dụng theo bất kỳ thỏa thuận tín dụng nào được lập để thực hiện thấu chi;
  e) tôi đã không cung cấp cho ngân hàng thông tin thanh toán đầy đủ và chính xác, bao gồm nhưng giới hạn tên, địa chỉ, số (các) tài khoản, và các số tiền thanh toán cho người nhận thanh toán trên khoản thanh toán hóa đơn;
  f) tôi đã không sử dụng Citibank Online® Trực tuyến một cách chính xác; hoặc
  g) xảy ra các tình huống ngoài tầm kiểm soát hợp lý của ngân hàng (như hỏa hoạn, lũ lụt hoặc bên thứ ba thực hiện việc chuyển tiền hoặc xử lý không đúng các khoản thanh toán) cản trở việc thanh toán hóa đơn hoặc chuyển khoản, mặc dù ngân hàng đã cảnh báo trước một cách hợp lý.
  Ngân hàng có quyền từ chối hoặc chấm dứt việc tôi sử dụng dịch vụ Thanh toán & Chuyển khoản vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần đưa ra thông báo. Tôi sẽ bồi thường cho ngân hàng đối với bất kỳ thiệt hại nào mà ngân hàng phải gánh chịu xuất phát từ hành động hoặc không hành động của tôi liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tôi sử dụng dịch vụ Thanh toán & Chuyển khoản.
  Theo các quy định của Sản phẩm Ủy nhiệm thu (IFT), tôi có thể ra chỉ thị thanh toán bất kỳ khoản tiền nào còn nợ ngân hàng bằng cách cho phép bất kỳ ngân hàng/công ty tài chính nào ghi nợ vào tài khoản của tôi được duy trì tại ngân hàng/công ty tài chính đó hoặc bằng cách Người thanh toán (được định nghĩa dưới đây) cho phép bất kỳ ngân hàng/công ty tài chính ghi nợ vào tài khoản của mình được duy trì tại ngân hàng/công ty tài chính đó và khoản tiền đã được ghi nợ nói trên sẽ được ghi có cho ngân hàng và/hoặc Tài khoản của tôi hoặc tài khoản khác theo chỉ thị của tôi. “Người Thanh toán” có nghĩa là tôi (nếu tôi chỉ định ghi nợ một số tiền cụ thể vào tài khoản mở tại ngân hàng/công ty tài chính khác) hoặc người chỉ định việc ghi nợ một số tiền cụ thể (theo quyết định của tôi) vào tài khoản mở tại ngân hàng/công ty tài chính và số tiền đó sẽ được ghi có cho ngân hàng và/hoặc vào Tài khoản của tôi hoặc tài khoản khác được tôi chỉ thị.
  Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm với tôi và/hoặc với Người Thanh toán (tùy từng trường hợp) do bất kỳ chậm trễ, sai sót hoặc sơ suất nào trong việc nhận hoặc chuyển bất kỳ khoản thanh toán nào phát sinh từ Sản phẩm Ủy nhiệm thu hoặc do thông tin hoặc dữ liệu không được chuyển đi (dù là toàn bộ hay một phần) qua Citibank Online® Trực tuyến và/hoặc dịch vụ ngân hàng qua điện thoại của ngân hàng (“TBS”) hoặc các phương thức khác được ngân hàng cho phép.
  Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm với tôi và/hoặc Người Thanh toán (tùy từng trường hợp) nếu ngân hàng không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình phát sinh từ việc cung cấp Sản phẩm Ủy nhiệm thu vì bất kỳ lý do gì.
  Ngân hàng có thể sử dụng bất kỳ đại lý, nhà thầu hoặc ngân hàng liên kết nào mà ngân hàng cho là phù hợp để thực hiện hoặc bảo đảm bất kỳ vấn đề hoặc giao dịch nào khi cung cấp Sản phẩm Ủy nhiệm thu và ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành động, không hành động hoặc cố ý làm trái của đại lý, nhà thầu và/hoặc ngân hàng liên kết đó.
  Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào mà tôi và/hoặc Người Thanh toán và/hoặc bất kỳ người nào khác (tùy từng trường hợp) có thể gánh chịu liên quan đến Sản phẩm Ủy nhiệm thu hoặc liên quan đến hoặc xuất phát từ hành động hoặc không hành động của ngân hàng theo các chỉ thị của tôi hoặc của Người Thanh toán (tùy từng trường hợp) hoặc chỉ thị được cho là của tôi, hoặc của Người Thanh toán (tùy từng trường hợp), qua dịch vụ Ngân hàng Qua Điện thoại hoặc Citibank Online® Trực tuyến hoặc bằng các phương thức khác mà ngân hàng cho phép hoặc bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn nào xảy ra do bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm nhưng không hạn chế đến bất kỳ tổn thất hay thiệt hại phát sinh từ việc ngân hàng áp dụng và/hoặc sử dụng các khoản tiền do tôi chỉ thị hoặc bất kỳ tổn thất hay thiệt hại hoặc chi phí mà tôi và/hoặc Người Thanh toán và/hoặc bất kỳ người nào khác (tùy từng trường hợp) có thể chịu hoặc phát sinh liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng Sản phẩm Ủy nhiệm thu.
9. XEM THÔNG TIN TÀI KHOẢN TOÀN CẦU
  Với dịch vụ Xem Thông tin các Tài khoản Toàn cầu (các “Dịch vụ Tài khoản Toàn cầu ”), tôi có thể truy cập để xem (các) tài khoản hợp nhất của tôi được mở tại ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng thông qua các trang web của ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng (kể cả thông qua Citibank Online® Trực tuyến).
  9.1 Chuyển Dữ liệu Xuyên Biên giới Và Từ bỏ Bí mật Cá nhân
    Tôi hiểu rằng ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng sẽ cung cấp các Dịch vụ Tài khoản Toàn cầu cho tôi thông qua các phương tiện được đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam. Để thiết lập và duy trì cho tôi một hồ sơ người sử dụng, và để cung cấp cho tôi Dịch vụ Tài khoản Toàn cầu, ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng có thể cần phải truy cập vào các thông tin về tôi, (các) tài khoản của tôi và mối quan hệ giữa tôi với ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng từ hoặc thông qua hoặc bằng việc gửi thông tin đó đến các chi nhánh hoặc các công ty thành viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ của ngân hàng (kể cả các công ty thành viên của ngân hàng mà tôi có duy trì tài khoản) nằm ngoài lãnh thổ nơi mà tài khoản liên quan được duy trì và có thể được đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thông tin đó có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn được đặt tại các địa điểm bên ngoài Việt Nam, hoặc nằm ngoài quốc gia nơi mà tài khoản liên quan được duy trì và vì thế thông tin đó có thể bị giám sát bởi các cơ quan pháp luật tại từng quốc gia nơi mà các dịch vụ được thực hiện hoặc thông tin được lưu trữ, hoặc tại quốc gia mà tài khoản liên quan được duy trì và tại quốc gia mà tôi cư trú hoặc là công dân.
  Vì thế liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ Tài khoản Toàn Cầu cho tôi, tôi cho phép và chấp nhận tiết lộ và truy cập thông tin xuyên biên giới như nói trên. Ngoài ra, bằng các Điều khoản này tôi giải phóng cho ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào mà ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng có thể có nhằm tuân thủ quy định về bí mật ngân hàng và/hoặc bí mật cá nhân của bất kỳ quốc gia nào. Tôi cũng cho phép ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng truy cập vào các thông tin về tôi, các tài khoản của tôi cũng như quan hệ của tôi với ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng, qua Internet, từ trong và ngoài quốc gia mà tôi duy trì quan hệ tài khoản cũng như từ trong và ngoài quốc gia nơi mà các tài khoản của tôi được mở tại ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng được ghi sổ, giữ và/hoặc được phục vụ. Tôi cũng cho phép ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng được tiết lộ cho nhau và cho các bên thứ ba, nếu ngân hành hoặc công ty thành viên của ngân hàng cho là cần thiết, các thông tin liên quan đến tôi, các tài khoản của tôi và quan hệ của tôi với ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng mà việc tiết lộ thông tin đó có thể là cần thiết, vào từng thời điểm, cho việc cung cấp các Dịch vụ Tài khoản Toàn cầu cho tôi. Tôi công nhận và đồng ý rõ ràng rằng để tiết lộ thông tin như vậy, các dữ liệu về tôi, các tài khoản của tôi và quan hệ của tôi với ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng sẽ được chuyển xuyên biên giới.
  Tôi cũng công nhận rằng thông tin sẵn có cho tôi qua trang web của ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng, kể cả thông tin về tài khoản của tôi, có thể trở thành đối tượng bị điều chỉnh của các hệ thống pháp lý và các quy định pháp luật có hiệu lực tại từng bang và quốc gia (a) nơi các thông tin đó được giữ, nhận được hoặc được lưu trữ bởi ngân hàng, các công ty thành viên của ngân hàng hoặc tôi, hoặc (b) nơi mà các thông tin đó được truy cập bởi ngân hàng, các công ty thành viên của ngân hàng hoặc tôi, hoặc (c) nơi mà các thông tin đó được truyền qua. Tôi hiểu rằng các thông tin có thể là đối tượng phải được tiết lộ theo quy định pháp luật của các bang hoặc quốc gia đó đồng thời tôi công nhận và chấp nhận các hậu quả mà có thể phát sinh từ việc tiết lộ thông tin nói trên. Ngoài ra, bởi vì (các) tài khoản của tôi có thể bao gồm các thông tin của nhiều cá nhân (chằng hạn như trường hợp tôi duy trì một tài khoản của đồng chủ sở hữu) và về các quan hệ kinh doanh của tôi với ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng, tôi công nhận và chấp nhận rằng các bảng sao kê giao dịch được tiết lộ để tuân thủ thủ tục pháp lý có thể chứa đựng thông tin liên quan đến quan hệ của tôi với những cá nhân này và với ngân hàng cũng như các công ty thành viên của ngân hàng.
  9.2 KHẢ NĂNG TIẾT LỘ THÔNG TIN TÀI KHOẢN HỢP NHẤT VÀ TÀI KHOẢN KẾT NỐI
  Để ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng cung cấp các Dịch vụ Tài khoản Toàn cầu cho tôi, ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng phải chuyển các thông tin về các tài khoản của tôi đến trang web liên quan từ chi nhánh, công ty con hoặc công ty thành viên của ngân hàng nơi mà các tài khoản được mở và duy trì, sau đó hợp nhất và kết nối các thông tin đó để cung cấp cho tôi quyền truy cập thông tin đó qua trang web liên quan. Thông tin này có thể đặt tạm thời hoặc cố định trên trang web nói trên, và sẽ là đối tượng bị điều chỉnh bởi các hệ thống pháp lý và các quy định pháp luật có hiệu lực tại quốc gia nơi mà tài khoản liên quan được duy trì, quốc gia mà tôi cư trú hoặc là công dân cũng như các hệ thống pháp lý và quy định của pháp luật Việt Nam. Do vậy, tôi công nhận và đồng ý rõ ràng với việc ngân hàng và các công ty thành viên của ngân hàng có khả năng truy cập hoặc tải các thông tin về tài khoản đó qua trang web có thể dẫn đến việc các bên thứ ba, kể cả các cơ quan nhà nước và các tổ chức tư nhân có thể buộc ngân hàng và/hoặc các công ty thành viên của ngân hàng phải tiết lộ quyền lợi của tôi từ các tài khoản và/hoặc quan hệ của tôi với những người khác cũng có quyền lợi từ các tài khoản, và tôi chấp nhận những hậu quả có thể phát sinh từ việc kết nối và tiết lộ các thông tin như nói trên.
10 LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC XEM CÁC TÀI KHOẢN TOÀN CẦU
  Điều [10] này, cũng như việc ngân hàng thực hiện các nghĩa vụ của mình liên quan đến các Dịch vụ Tài khoản Toàn cầu được cung cấp theo Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh bởi và được giải thích theo các quy định pháp luật của quốc gia nơi mà tài khoản liên quan được duy trì, kể cả bất kỳ đạo luật, lệnh, sắc lệnh hoặc quy định nào của nhà nước áp dụng cho chi nhánh nơi tài khoản được duy trì.
  Các hồ sơ chủ yếu liên quan đến các Dịch vụ Tài khoản Toàn cầu được cung cấp cho tôi sẽ được duy trì tại các địa điểm tại quốc gia nơi mà tài khoản liên quan được duy trì. Như đã lưu ý bên trên, ngân hàng có thể cung cấp toàn bộ hoặc một phần các Dịch vụ Tài khoản Toàn cầu cho tôi từ một hoặc nhiều quốc gia, cũng như các thông tin về tôi và các tài khoản của tôi, quan hệ của tôi với ngân hàng có thể được truyền từ hoặc qua một hoặc nhiều quốc gia. Vì vậy, các thông tin đó cũng có thể là đối tượng điều chỉnh của các quy định pháp luật, các quy chế và tập quán của từng quốc gia nơi mà các dịch vụ này được thực hiện cũng như tại Việt Nam và quốc gia mà tài khoản liên quan được duy trì.
  Đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các Dịch vụ Tài khoản Toàn cầu, tôi (i) sẽ yêu cầu khởi kiện không hủy ngang tại tòa án có thẩm quyền xét xử duy nhất của quốc gia nơi tài khoản liên quan được duy trì, với điều kiện là theo toàn quyền quyết định của ngân hàng, thẩm quyền xét xử của quốc gia đó là không riêng biệt; (ii) từ bỏ bất kỳ quyền phản đối nào dựa trên cơ sở cơ quan xét xử không phù hợp; (iii) đồng ý rằng bất kỳ phán quyết chung cuộc nào sẽ có hiệu lực và có thể thi hành tại các quốc gia khác thông qua việc đưa ra tòa yeu cầu cho thi hành hoặc theo quy định của pháp luật và sẽ ràng buộc đối với tôi, những người thừa kế của tôi, người thi hành di chúc, đại diện pháp luật, người kế nhiệm hoặc người nhận chuyển nhượng; và (iv) đồng ý rằng bất kỳ lệnh triệu tập của tòa, tống đạt hoặc văn bản pháp lý nào khác liên quan đến bất kỳ tranh chấp như vậy có thể được tống đạt đến tôi hoặc các đại diện cá nhân của của tôi bằng cách gởi đến địa chỉ thư hoặc địa chỉ thông báo của tôi.
C. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG
1. Citibank Online® Trực tuyến cho phép tôi truy cập trực tiếp vào (các) Tài khoản hoặc thực hiện một số giao dịch ngân hàng, (bao gồm, nhưng không giới hạn, thư điện tử bảo đảm bao gồm cả việc kích hoạt các giao dịch được nêu trong chỉ thị điện tử soạn sẵn và chuyển các chỉ thị cho ngân hàng, chuyển tiền và thanh toán hóa đơn) bằng phương tiện điện tử thông qua việc sử dụng các máy tính cá nhân hoặc các phương tiện truy cập tương tự (“Cổng Khách hàng”). Việc tôi Sử dụng các Dịch vụ sẽ căn cứ theo các Điều khoản này, các điều khoản và điều kiện hiện hành về Tài khoản của ngân hàng và các điều khoản và điều kiện cụ thể liên quan đến (các) dịch vụ và/hoặc (các) sản phẩm liên quan cũng như căn cứ theo các điều khoản và điều kiện khác mà ngân hàng theo toàn quyền quyết định của mình có thể quyết định vào từng thời điểm.
2. Ngân hàng, theo toàn quyền quyết định của mình, có thể thay đổi, sửa đổi hoặc điều chỉnh bất kỳ một hay nhiều quy định của các điều khoản và điều kiện này tại bất kỳ thời điểm nào và ngân hàng sẽ thông báo cho tôi về các thay đổi dự định thực hiện theo phương thức mà ngân hàng, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là phù hợp. Nếu tôi không chấp thuận những thay đổi đó, tôi sẽ chấm dứt việc Sử dụng Citibank Online® Trực tuyến ngay sau khi ngân hàng thông báo cho tôi biết việc ý định thay đổi. Nếu tôi tiếp tục sử dụng Citibank Online® Trực tuyến sau khi ngân hàng đã giao thông báo về việc thay đổi, tôi được xem là chấp thuận các thay đổi đó.
3. Tôi đồng ý rằng nếu số Thẻ/CVV/OTP/Tên Đăng Nhập/Mật Khẩu bị sử dụng không đúng, hoặc Tài khoản của tôi bị sử dụng trái phép hoặc gian trá, tôi sẽ không quy trách nhiệm cho ngân hàng do bất kỳ thiệt hại mà tôi phải chịu.
4. Tôi cho phép ngân hàng thông báo cho tôi số OTP của tôi qua SMS hoặc bằng bất kỳ phương tiện điện tử nào khác tại từng thời điểm. Nếu thông báo được gởi bằng SMS, tôi hiểu rằng ngân hàng sẽ gửi thông báo SMS đến số điện thoại di động của tôi mà ngân hàng lưu giữ trong hồ sơ. Tôi công nhận rằng để ngân hàng có thể thông báo cho tôi số OTP qua SMS, tôi phải cung cấp cho ngân hàng số điện thoại di động hiện tại của mình. Tôi đồng ý rằng ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm nếu tôi không thể truy cập hoặc nhận được số OTP của mình.
5. Tôi cho phép ngân hàng hành động theo bất kỳ các chỉ thị, được xác định bằng việc tôi sử dụng số CIN, ATM-PIN và OTP của tôi ("Sử dụng Citibank Online® Trực tuyến"). Những chỉ thị đó, ngay khi ngân hàng nhận được, sẽ được thực hiện theo toàn quyền quyết định của ngân hàng.
6. Các Dịch vụ được cung cấp 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Tuy vậy, một số hoặc toàn bộ các Dịch vụ mà có thể được tiếp cận qua Citibank Online® Trực tuyến có thể không được cung cấp vào một số thời điểm vì lý do bảo trì và/hoặc lỗi sự cố của hệ thống Citibank Online® . Trong trường hợp Citibank Online® Trực tuyến không được cung cấp, tôi có thể gọi đến Ngân hàng, hoặc đến bất kỳ chi nhánh nào của Citibank Online® để thực hiện các giao dịch ngân hàng của mình. Tôi đồng ý rằng ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm do việc lưu trữ bất kỳ dữ liệu người nào về sử dụng nào, các thông tin hoặc các cài đặt cá nhân không được thực hiện kịp thời, bị xóa bỏ, bị giao sai hoặc tôi không truy cập được vào Citibank Online® Trực tuyến hoặc bất kỳ các Dịch vụ nào khác.
  Vai trò của tôi là cực kỳ quan trọng trong việc ngăn chặn (các) Tài khoản của tôi bị sử dụng hoặc vận hành trái phép. Tôi phải kiểm tra ngay các bảng kê ngay khi nhận được từ ngân hàng. Nếu tôi phát hiện bất kỳ sai biệt, sai sót, ghi nợ không đúng, không chính xác hoặc những thông tin nhập vào bảng kê của tôi không đúng, tôi phải gọi ngay đến Ngân hàng.
  Ngoài ra, tôi cần phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của tôi như số Thẻ, CVV, ATM-PIN, OTP, v.v…. Bản thân thông tin này hoặc cùng với các thông tin trên (các) Tài khoản của tôi có thể cho phép sự truy cập vào và/hoặc sử dụng trái phép các Tài khoản của tôi. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ các thông tin nhận dạng của tôi và thông tin về (các) Tài khoản của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về việc các Tài khoản của tôi được sử dụng và vận hành, dù việc sử dụng và vận hành đó có được phép của tôi hay không.
  Nếu tôi tin rằng số Thẻ, CVV, ATM-PIN, OTP của tôi có thể đã bị mất hoặc đánh cắp, hoặc ai đó đã chuyển hoặc có thể chuyển tiền từ (các) Tài khoản của tôi hoặc bằng cách nào khác vận hành (các) Tài khoản của tôi mà không được phép của tôi, tôi sẽ thông báo ngay cho ngân hàng bằng cách gọi đến Ngân hàng.
7. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm khi hành động theo các chỉ thị và cũng không có nghĩa vụ thẩm tra tính xác thực hoặc thẩm quyền của những người thực hiện các chỉ thị của tôi hoặc xác minh tính chính xác và đầy đủ các chỉ thị của tôi. Những chỉ thị đó sẽ được xem là không thể hủy ngang và ràng buộc đối với tôi ngay khi ngân hàng nhận được các chỉ thị đó, dù cho có bất kỳ lỗi, gian lận, giả mạo, thiếu rõ ràng hoặc hiểu sai các điều khoản trong các chỉ thị. Tôi sẽ thông báo ngay cho ngân hàng khi nhận được các dữ liệu hoặc thông tin không đầy đủ, không có thứ tự để có thể nhận biết hoặc không chính xác từ ngân hàng. Tôi cũng sẽ thông báo ngay cho ngân hàng khi nhận được bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào mà không được phải là được gửi cho tôi và tôi sẽ xóa các dữ liệu hoặc thông tin đó khỏi Cổng Khách hàng ngay lập tức.
8. Tôi chấp nhận chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện qua Citibank Online® Trực tuyến và cụ thể là bảo đảm tính chính xác và đầy đủ của các chỉ thị của tôi.
9. Tôi đồng ý rằng ngân hàng có thể, mà không báo trước cho tôi, hủy bỏ hoặc từ chối thực hiện các chỉ thị của tôi tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần đưa ra bất kỳ lý do gì và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
10. Ngân hàng có quyền nhưng không có nghĩa vụ xác minh bất kỳ chỉ thị nào được đưa ra thông qua Citibank Online® Trực tuyến bằng cách gọi lại cho tôi qua phương tiện trực tuyến hoặc qua điện thoại hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.
11. Tôi cam đoan rằng, theo hiểu biết tốt nhất của tôi, Cổng Khách hàng và bất kỳ hệ thống máy tính nào khác được dùng để truy cập Citibank Online® Trực tuyến bằng cách sử dụng số thông tin cá nhân của tôi không có bất kỳ hư hỏng nào về điện tử, cơ học, dữ liệu, không có bất kỳ hình thức thay đổi nào, không có vi rút và bọ máy tính. Tôi đồng ý rằng ngân hàng, bất kỳ chi nhánh hoặc các công ty con của Citibank Online® , N.A. không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hư hỏng nào về điện tử, cơ học, dữ liệu, bất kỳ hình thức thay đổi nào, vi rút và bọ máy tính hoặc các vấn đề có liên quan mà có thể là do lỗi của các dịch vụ được cung cấp bởi bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào hoặc nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nhà cung cấp mạng, nhà cung cấp thông tin trêng trang web, bất kỳ máy chủ hoặc hệ thông tương ứng nào khác.
12. Tôi công nhận rằng toàn bộ độc quyền liên quan đến Citibank Online® Trực tuyến (bao gồm nhưng giới hạn trang web của Citibank Online® ) và toàn bộ các thông tin cập nhật của Citibank Online® Trực tuyến, bao gồm nhưng giới hạn bất kỳ quyền sở hữu, quyền đối với nhãn hiệu, quyền sáng chế và bản quyền, tại mọi thời điểm sẽ thuộc về và vẫn thuộc về ngân hàng.
13. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả, khiếu kiện, thủ tục, tổn thất, thiệt hại hoặc các chi phí (kể cả toàn bộ chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường) cũng như tôi sẽ bồi thường cho ngân hàng và giữ cho ngân hàng được bồi thường đối với các chi phí nói trên gây ra bởi bất kỳ lý do gì và dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể phát sinh cho hoặc gánh chịu bởi ngân hàng hoặc bất kỳ bên nào khác trong việc cung cấp Citibank Online® Trực tuyến cho tôi, dù là phát sinh hay không phát sinh từ hoặc liên quan đến, bao gồm nhưng không giới hạn, những trường hợp sau đây:
  13.1 ngân hàng chấp nhận bất kỳ các chỉ thị nào của tôi qua Citibank Online® Trực tuyến và thực hiện theo chỉ thị đó;
  13.2 việc Citibank Online® Trực tuyến, số CIN, ATM-PIN và/hoặc OTP của tôi được sử dụng không đúng và không được phép của tôi;
  13.3 bất kỳ hư hỏng nào đối với Cổng Khách hàng, các phương tiện hoặc phần mềm có liên quan do tôi truy cập vào Citibank Online® Trực tuyến bằng cách Sử dụng (các) Dịch vụ của tôi;
  13.4 bất kỳ tổn thất hay thiệt hại xảy ra do tôi truy cập Sử dụng dịch vụ và/hoặc việc tôi Sử dụng (các) Dịch vụ bị cấm, bị giới hạn, bị ngưng hoặc bằng cách nào khác bị ảnh hưởng bởi (i) các quy định pháp luật của quốc gia nơi (các) Dịch vụ được truy cập và/hoặc các điều khoản và điều kiện được quy định bởi nhà cung cấp dịch vụ internet liên quan, nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nhà cung cấp mạng, nhà cung cấp thông tin trên trang web, máy chủ hoặc hệ thống tương ứng khác tại quốc gia truy cập đó; (ii) bất kỳ quy định pháp luật hoặc quy định của bất kỳ quốc gia nào, cơ quan có thẩm quyền của địa phương hoặc quốc tế quy định về việc sử dụng hoặc bất kỳ bộ phận nào của Citibank Online® Trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ internet liên quan, nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nhà cung cấp mạng, nhà cung cấp thông tin trên trang web, máy chủ hoặc hệ thống tương ứng khác; (iii) bất kỳ hành động hoặc không hành động của nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nhà cung cấp mạng, nhà cung cấp thông tin trên trang web, máy chủ hoặc hệ thống tương tự khác; (iv) việc ngân hàng sửa đổi, bảo trì hoặc nâng cấp trang web của mình; và/hoặc (v) ngân hàng chấm dứt hoặc thay đổi sản phẩm Citibank Online® Trực tuyến;
  13.5 bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào mà tôi hoặc bất kỳ bên nào khác phải gánh chịu xuất phát từ việc tôi căn cứ vào hoặc hành động hoặc không hành động theo bất kỳ thông tin nào mà ngân hàng nhận được từ bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin nào về việc định giá, bảng giá chứng khoán, ước tính và mô tả bất kỳ hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ ("Thông tin Bên Thứ ba");
  13.6 việc tôi truy cập (hoặc không thể truy cập hoặc chậm truy cập) và/hoặc sử dụng bất kỳ trình duyệt nào mà ngân hàng cung cấp cho tôi để tôi truy cập vào Citibank Online® Trực tuyến thông qua việc tôi Sử dụng các Dịch vụ, hoặc vì bất kỳ trình duyệt nào có lỗi;
  13.7 trang web của ngân hàng chứa đựng thông tin và nội dung không chính xác hoặc sai sót;
  13.8 các phương tiện truyền phát, gửi nhận hoặc trao đổi thông tin có bất kỳ chậm trễ nào hoặc không hoạt động; hoặc
  13.9 sản phẩm Citibank Online® Trực tuyến có bất kỳ thay đổi, bị hủy bỏ hoặc bị ngừng cung cấp hoặc bất kỳ phần nào của sản phẩm Citibank Online® Trực tuyến bị thay đổi, bị hủy bỏ hoặc bị ngừng cung cấp.
14. Tôi cam kết không tiến hành bất kỳ hành động pháp lý hoặc thủ tục pháp lý nào liên quan đến Citibank Trực tuyến nhằm chống lại ngân hàng, bất kỳ chi nhánh hoặc bất kỳ đơn vị liên kết nào của Ngân hàng Citibank N.A., Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Citibank N.A., chi nhánh Hà Nội sau hơn hai năm sau khi lý do khởi kiện đã xảy ra.
15. Toàn bộ các thông tin liên lạc qua Citibank Online® Trực tuyến được dùng để hoàn thành các yêu cầu nội bộ của ngân hàng sẽ được xem là hợp lệ, chính xác và xác thực, đồng thời có hiệu lực như là các thông tin liên lạc bằng văn bản và/hoặc thông tin liên lạc bằng văn bản có chữ ký. Tôi đồng ý không tranh chấp về tính hợp lệ, chính xác hoặc xác thực của bất kỳ chứng cứ nào của bất kỳ chỉ thị và thông tin liên lạc nào được thực hiện thông qua việc việc tôi Sử dụng các Dịch vụ, kể cả chứng cứ theo hình thức hồ sơ lưu máy tính của ngân hàng, các sổ ghi chép giao dịch, các băng từ, bản phim, các bản in máy tính, các bản sao của bất kỳ thông tin liên lạc nào, hoặc bất kỳ hình thức lưu trữ thông tin điện tử khác. Tôi đồng ý thêm rằng các quy định trên là chứng cứ cuối cùng của các chỉ thị được đưa ra thông qua việc tôi Sử dụng các Dịch vụ và các thông tin liên lạc mà ngân hàng nhận hoặc gửi.
16. Tôi hiểu rằng việc tôi truy cập vào Citibank Online® Trực tuyến sẽ được thực hiện thông qua nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nhà cung cấp mạng , nhà cung cấp thông tin trên trang web, máy chủ hoặc hệ thống tương đương khác tại quốc gia mà từ đó Citibank Online® Trực tuyến sẽ được truy cập, và trong phạm vi này việc truy cập đó cũng sẽ căn cứ theo và được điều chỉnh bởi các quy định pháp luật và quy định liên quan của quốc gia nơi Citibank Online® Trực tuyến được sử dụng cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện nào được quy định bởi nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nhà cung cấp mạng , nhà cung cấp thông tin trên trang web, máy chủ hoặc hệ thống tương đương khác.
17. Ngân hàng, theo toàn quyền quyết định của mình và tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần có sự chấp thuận trước của tôi, có thể:
  17.1 áp đặt một khoản phí cho việc tôi Sử dụng các Dịch vụ, cũng như cho việc gia hạn Sử dụng các Dịch vụ; và
  17.2 sửa đổi, giới hạn, rút lại hoặc ngừng cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào của sản phẩm Citibank Online® Trực tuyến mà không cần đưa ra bất kỳ lý do gì, và ngân hàng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tôi do bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào mà tôi hoặc bất kỳ bên nào khác có thể phải gánh chịu do những sửa đổi, giới hạn, rút lại hoặc ngừng cung cấp nói trên.
18. Nếu ngân hàng cũng tham gia vào việc cung cấp cho tôi bất kỳ Thông tin Bên Thứ ba nào thông qua Citibank Online® Trực tuyến, tôi công nhận và đồng ý rằng ngân hàng không bảo đảm tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ Thông tin Bên Thứ ba nào.
19. Nếu ngân hàng cung cấp cho tôi (dù theo hình thức trực tuyến hay cung cấp dĩa CD-ROM) trình duyệt để truy cập vào Citibank Online® Trực tuyến, việc tôi sử dụng trình duyệt đó là còn tùy thuộc vào việc thanh toán tiền, bản quyền và/hoặc các điều khoản khác được quy định bởi nhà cung cấp trình duyệt liên quan.
20. Ngân hàng, bất kỳ chi nhánh hoặc các đơn vị liên kết của Ngân hàng Citibank N.A., Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Citibank N.A., chi nhánh Hà Nội bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nhà cung cấp mạng, nhà cung cấp thông tin tên trang web, bất kỳ máy chủ, hoặc hệ thống tương tự khác không phải đưa ra bất kỳ bảo đảm nào dù là bảo đảm rõ ràng, ngụ ý hoặc bắt buộc, liên quan đến Citibank Trực tuyến, về phần mềm truy cập trực tiếp hoặc các dịch vụ hoặc trình duyệt bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm nào về khả năng phù hợp của phần mềm truy cập trực tiếp hoặc các dịch vụ hoặc trình duyệt với mục đích chung của tôi, phù hợp với một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm tính độc quyền của bên thứ ba trừ khi việc không đưa ra các bảo đảm đó là bị cấm theo quy định của pháp luật.
21. Ngân hàng không đảm bảo về tính chính xác, đầy đủ và hoàn thiện của bất ký thông tin hay tài liệu nào (bao gồm tất cả các câu chữ, hình ảnh và đường dẫn đến trang web khác) có ở trên trang web của ngân hàng.
22. Tôi đồng ý rằng ngân hàng đã cấp cho tôi bản quyền sử dụng nhưng không phải là độc quyền để sử dụng phần mềm liên quan đến Citibank Online® Trực tuyến. Bản quyền đó chỉ cho phép tôi sử dụng phần mềm cho các mục đích được dự kiến như được nêu dưới đây. Tôi sẽ không phân phối, làm tách rời, sao chép, sửa đổi hoặc đảo ngược bất kỳ phần mềm nào hoặc cho phép bất kỳ ai khác làm như vậy. Citibank Online® Trực tuyến cho tôi quyền truy cập vào các dịch vụ và thông tin từ ngân hàng, bất kỳ chi nhánh hoặc các công ty con của Citibank Online® , N.A., mà có thể được thể hiện bằng giao diện dễ nhận biết. Những dịch vụ này, thông tin và giao diện dễ nhận biết là tài sản độc quyền của ngân hàng. Tôi có thể sử dụng các dịch vụ đó chỉ cho mục đích cá nhân, phi thương mại và không được nhân bản, bán hoặc phân phối toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của thông tin được cung cấp cho tôi thông qua các dịch vụ đó.
23. Mặc dù ngân hàng nỗ lực hợp lý để bảo đảm rằng Citibank Online® Trực tuyến là an toàn và không thể truy cập bởi các bên thứ ba không được phép, ngân hàng không bảo đảm độ an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được truyền qua bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet, nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nhà cung cấp mạng, nhà cung cấp thông tin trên trang web, bất kỳ máy chủ hoặc hệ thống tương tự khác tại bất kỳ quốc gia nào thông qua Citibank Online® Trực tuyến.
24. Việc tôi sử dụng Citibank Online® Trực tuyến là dành cho cá nhân tôi, vì thế tôi đồng ý không bán lại hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua Citibank Online® Trực tuyến vào mục đích thương mại. Tôi đồng ý rằng tôi sẽ không sử dụng các dịch vụ được cung cấp thông qua Citibank Online® Trực tuyến cho các mục đích bất hợp pháp hoặc để chuyển các thông tin bất hợp pháp, thông tin mang tính công kích, phỉ báng (không đúng sự thật và gây hại cho những người khác) xâm phạm sự riêng tư của người khác, sử dụng từ ngữ thô lỗ, đe dọa, tục tĩu hoặc vi phạm các quyền của người khác.
25. Ngân hàng có thể thay đổi, hủy bỏ hoặc ngừng cung cấp Citibank Online® Trực tuyến tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho tôi. Sau khi hủy hoặc ngừng cung cấp, Citibank Online® Trực tuyến có thể được phục hồi lại theo cách và hình thức theo các điều khoản và điều kiện mà ngân hàng có thể quyết định theo toàn quyền quyết định của ngân hàng.
26. Ngân hàng sẽ phòng ngừa hợp lý để duy trì tính bảo mật của thông tin mà tôi đã cung cấp cho ngân hàng và thông tin mà tôi đã tạo, nhập hoặc phát triển liên quan đến việc tôi Sử dụng các Dịch vụ tuy nhiên do thông tin đó có thể được truy cập qua internet, tôi, bằng các Điều khoản này, công nhận và đồng ý rằng không có bảo đảm chắc chắn nào về việc thông tin được cung cấp cho tôi thông qua việc tôi sử dụng các Dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào qua email sẽ an toàn. Ngoài ra, ngân hàng có thể tiết lộ thông tin đó cho các nhân viên, đại diện, viên chức, đại lý và các công ty thành viên của của ngân hàng, cũng như cơ quan chính phủ hoặc bất kỳ đại diện bên thứ ba nào khác hoặc nhà cung cấp dịch vụ (a) vì bất kỳ mục đích nào có liên quan đến công việc kinh doanh của ngân hàng hoặc liên quan đến việc chào bán, cung cấp hoặc duy trì các Dịch vụ; (b) để tuân thủ các quy định hiện hành, lệnh, giấy triệu tập của tòa án hoặc thủ tục pháp lý khác, hoặc để cung cấp thông tin cho bất kỳ cơ quan hoặc viên chức nhà nước nào có yêu cầu được cung cấp thông tin đó; hoặc (c) vì bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào khác.
27. Tôi hiểu rõ và đồng ý rằng tôi sẽ tự mình chịu các rủi ro do việc tôi sử dụng các Dịch vụ. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “Nguyên trạng” và “Sẵn có”.
  Ngân hàng khẳng định rõ ràng rằng mình không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, dù là bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở bảo đảm về khả năng vận hành, tính phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào và không vi phạm quyền sở hữu.
  Ngân hàng không bảo đảm rằng (i) Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của tôi, (ii) Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, Dịch vụ sẽ được cung cấp một cách kịp thời, an toàn hoặc không bị lỗi, (iii) các kết quả có thể nhận được việc Sử dụng Dịch vụ là chính xác hoặc tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu khác được mua hoặc nhận được từ ngân hàng thông qua Dịch vụ sẽ đúng như sự mong đợi của tôi, và (v) bất kỳ lỗi kỹ thuật nào xảy ra sẽ được sửa chữa.
  Bất kỳ tài liệu nào được tải về hoặc bằng cách nào khác mà tôi nhận được thông qua việc Sử dụng Dịch vụ được thực hiện hoàn toàn theo quyết định của tôi và tôi tự chịu rủi ro về việc đó đồng thời ngân hàng không chịu trách nhiệm do hệ thống máy tính bị hư hỏng hoặc dữ liệu bị thất thoát xuất phát từ việc tôi tải bất kỳ tài liệu nào. Không có bất kỳ thông báo hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà ngân hàng nhận được từ tôi hoặc thông qua hoặc từ Dịch vụ sẽ tạo nên bất kỳ bảo đảm nào không được quy định rõ ràng trong các điều khoản này.
  Trong phạm vi mà bất kỳ phần nào của mục này không nhất quán với bất kỳ phần nào khác trong các điều khoản này, thì mục này sẽ được ưu tiên áp dụng.
28. Tôi hiểu rằng tôi được yêu cầu phải cẩn trọng khi vào internet cũng như phải đưa ra phán đoán và quyết định một cách tốt nhất khi mua hàng, nhận thông tin, hoặc chuyển thông tin. Từ trang web của Citibank Online® , tôi có thể vào hoặc được dẫn đến các trang web có các thông tin hoặc tài liệu mang tính công kích hoặc không đúng đắn. Ngân hàng không cần phải có bất kỳ nỗ lực nào để xem xét nội dung của các trang web này, ngân hàng cũng không chịu trách nhiệm về tính hợp lệ, hợp pháp, tuân thủ bản quyền, hoặc tính phù hợp của các nội dung trong các trang web này. Hơn nữa, tôi hiểu rằng ngân hàng không công nhận hoặc kiểm soát nội dung của các trang web đó cũng như không chịu trách nhiệm hoặc bị ràng buộc nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung nào trong các trang web đó, mặc dù những nội dung đó có thể không hợp pháp, mang tính công kích, phỉ báng, xâm phạm riêng tư, xâm phạm hoặc có thể xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của người khác. Tôi công nhận rằng ngân hàng không kiểm duyệt trước nội dung, nhưng ngân hàng và các nhà thiết kế mạng của ngân hàng sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), theo toàn quyền quyết định của ngân hàng, từ chối, chỉnh sửa, di chuyển hoặc dỡ bỏ bất kỳ nội dung nào sẵn có thông qua việc cung cấp Dịch vụ.
29. Tôi đồng ý rằng ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, thiệt hại mang tính nhân quả hoặc thiệt hại do bị phạt vi phạm, bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại do mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, mất quyền sử dụng, mất dữ liệu hoặc những thiệt hại vô hình khác, ngay cả khi ngân hàng đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó, xuất phát từ (i) Sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ (ii) chi phí để có được các hàng hóa và dịch vụ thay thế phát sinh từ bất kỳ sản phẩm, dữ liệu, thông tin hoặc dịch vụ được mua hoặc được nhận hoặc từ thông điệp nhận được hoặc các giao dịch được ký kết thông qua Dịch vụ (iii) truy cập không được phép hoặc thay đổi đường truyền dữ liệu của ngân hàng (iv) (các) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ người nào liên quan đến Dịch vụ; hoặc (v) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Dịch vụ.
30. Trừ khi ngân hàng cố ý làm sai hoặc bất cẩn, tôi đồng ý bồi thường đầy đủ cho ngân hàng, các công ty thành viên và nhà cung cấp dịch vụ của ngân hàng đối với bất kỳ cũng như toàn bộ các yêu cầu thanh toán của bên thứ ba khác, trách nhiệm, thiệt hại, chi phí và phí tổn (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc tôi vi phạm các điều khoản về xâm phạm, hoặc xâm phạm bởi bất kỳ người nào khác sử dụng Tài khoản của tôi, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền khác của bất kỳ người nào.
31. Ngân hàng có quyền thay đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ, dù mang tính tạm thời hay vĩnh viễn, vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho tôi. Để duy trì tính an toàn và thống nhất của dịch vụ, ngân hàng cũng có thể tạm ngưng việc truy cập của tôi vào dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho tôi. Tôi đồng ý rằng ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào vì bất kỳ thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ như nói trên.
32. Ngân hàng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ công việc hoặc tiến hành bất kỳ giao dịch hoặc dịch vụ nào được dự liệu trong các Điều khoản (bao gồm nhưng không giới hạn ở các nghĩa vụ mà ngân hàng bắt buộc phải thực hiện hoặc đồng ý thực hiện như trong Thỏa thuận này) hoặc được quy định trong sản phẩm Citibank Online® Trực tuyến mà ngân hàng tin rằng việc thực hiện công việc hoặc tiến hành giao dịch hay dịch vụ đó sẽ là trái với bất kỳ quy định pháp luật, quy chế hay chỉ thị hiện hành nào.
33. Ngân hàng công bố rộng rãi các thông báo hoặc thông điệp qua Citibank Online® Trực tuyến để báo cho tôi về những thay đổi đối với các Điều khoản này, các Dịch vụ, hoặc các vấn đề quan trọng khác; việc công bố rộng rãi như vậy sẽ được xem là thông báo gởi đến tôi. Toàn bộ thông báo mà tôi gởi cho ngân hàng phải được lập bằng văn bản. Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này bị tuyên bố là không thể thi hành, thì quy định đó sẽ được hiểu, trong khả năng gần nhất có thể, là phản ánh ý định của các bên và các quy định khác vẫn giữ đầy đủ hiệu lực. Luật Việt Nam được áp dụng cho các Điều khoản mà không có mâu thuẫn giữa các Điều khoản và các quy định của luật. Các Điều khoản này xác lập toàn bộ hiểu biết giữa ngân hàng và tôi về các Dịch vụ.