Ưu Đãi

Nhận 100.000 VND/tháng khi

  • Có giao dịch trích nợ tự động hợp lệ cho thẻ tín dụng/khoản vay từ tài khoản thanh toán VND.
  • Ưu đãi đến 31/07/2024.

Nhận 300.000 VND mỗi tháng khi

  • Số dư trung bình các ngày trong tháng trong Tài Khoản cao hơn ít nhất 5.000.000 VND
  • Tổng chi tiêu trên Thẻ Ghi Nợ tối thiểu 600.000 VND
-->
  • Cập nhật mọi nơi với dịch vụ CitiAlerts.
  • Bảo vệ môi trường khi sử dụng Bảng Sao Kê Trực Tuyến Citibank.