ĐĂNG NHẬP NGAY

  • Ngân hàng Citibank xin thông báo Dịch vụ Chuyển Tiền Quốc Tế đến ngân hàng SMBC Trust Bank (trước đây là Ngân hàng Citibank Nhật Bản) sẽ ngưng phục vu từ ngày 9/5/2018. Quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Ngân hàng Citibank Vietnam để thực hiện những giao dịch chuyển khoản đến Nhật Bản.


Thông tin được cung cấp thông qua ứng dụng này không được tạo ra hoặc chỉnh sửa dành riêng cho khách hàng không phải người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam và những chương trình khuyến mại cũng như các phương tiện này không được áp dụng cho khách hàng không phải là người cư trú theo quy định của pháp luật Việt Nam.